Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt

Huy hieu cua Dao Phat ngay nay - Dao duc - Tri tue - Thien dinh
Đạo Phật Ngày Nay

Nhà thơ Mặc Giang


   

.. .. .. ..

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 1

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 2

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 3

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 4

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 5

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 6

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 7

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 8

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 9

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 10

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 11

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 12

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 13

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 14

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 15

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 16

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 17

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 18

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 19

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 20

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 21

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 22

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 23

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 24

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 25

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 26

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 27

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 28

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 29

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 30

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 31

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 32

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 33

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 34

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 35

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 36

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 37

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 38

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 39

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 40

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 41

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 42

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 43

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 44

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 45

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 46

.....Bóng Hình Cha Muôn Thuở  (thơ)  Mặc Giang

.....Nhắc Những Em Tôi  (thơ)  Mặc Giang

.....Tình Mẹ Muôn Đời  (thơ)  Mặc Giang

.....Phương Xa Mất Mẹ  (thơ)  Mặc Giang

.....Mẹ Việt Nam, Muôn Đời !  (thơ)  Mặc Giang

.....Mai Tôi Về  (thơ)  Mặc Giang

.....Kính lạy Đức Phật Thích Ca   (thơ)  Mặc Giang

.....Kính lạy Đức Phật Di Dà (thơ)   Mặc Giang

.....Nam Mô Đức Phật Di Dà   (thơ)   Mặc Giang

.....Thương Về Miền Trung   (thơ)  Mặc Giang

.....Cảm Niệm Ân Đức và hành trạng của Hòa Thượng Thích Mãn Giác  (thơ)  Thích Nhật Tân

.....Xin tiễn Thầy đi !  (thơ)  Thích Nhật Tân

.....Mừng Ngày Phật Đản    (thơ)  Mặc Giang

.....Mừng Phật Đản Sanh  (thơ)  Mặc Giang

.....Cúng Dường Phật Đản   (thơ)  Mặc Giang

.....Phật Giáo Việt Nam Ca (2)   (thơ)  Mặc Giang

.....Phật Giáo Việt Nam Sử Ca (2)   (thơ)  Mặc Giang

.....Hôm qua Em đi lễ chùa  (thơ)  Mặc Giang

.....Cửa Phật Từ Bi Hóa Nhiệm Mầu    (thơ)  Mặc Giang

.....Bài tụng Phật đản          Mặc Giang

.....Thảm trạng Xây Cầu Cần Thơ Mặc Giang

.....Lại Thương Về Miền Trung Mặc Giang

.....Tây Tạng giá băng! Mặc Giang

.....Tuyên Ngôn của Nước Việt Nam Mặc Giang

.....Hồn non nước Mặc Giang

.....Bài ca Mẹ Việt Nam Mặc Giang

.....Trả ta sông núi Mặc Giang

.....Dõng dạc tuyên ngôn Mặc Giang

.....Ta bước đi Mặc Giang

.....Việt Nam ngạo nghễ Mặc Giang

.....Tuyển Tập Thơ Mặc Giang - Quyển 11

.....Tưởng nhớ Trần Nhân Tôn Và Huyền Trân Công Chúa Mặc Giang

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 51

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 52

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 53

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 54

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 55

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 56

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 57

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 58

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 59

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 60

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 61

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 62

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 63

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 64

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 65

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 66

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 67

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 68

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 69

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 70

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 71

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 72

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 73

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 74

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 75

.....Tuyển tập 10 bài mới - thơ Mặc Giang

.....Hỏa Hoạn Điêu Tàn Mặc Giang

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 76

.....Tuyển Tập 10 bài -thơ Mặc Giang - 77

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 78

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 79

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 80

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 81

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 82

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 83

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 84

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 85

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 86

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 87

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 88

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 89

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 90

....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 91

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 92

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 93

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 94

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 95

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 1 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ Mặc Giang

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 2 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ Mặc Giang

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 3 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ Mặc Giang

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 4 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ Mặc Giang

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 5 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ Mặc Giang

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 6 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ  Mặc Giang

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 7 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ  Mặc Giang

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 8 – 10 bài - có tính Quê Cha Đất Mẹ  Mặc Giang

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 9 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ  Mặc Giang

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 10 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ  Mặc Giang

.....Bông hồng hiếu hạnh  Mặc Giang

.....Một Đóa Trắng - Hồng Mặc Giang

.....Mỗi Mùa Hiếu Hạnh Mặc Giang

.....Đóa Hoa Hiếu Hạnh Mặc Giang

.....Hai sắc Bông Hồng Mặc Giang

.....Ta là Người Việt Nam Mặc Giang

.....Nước Việt kiêu hùng Mặc Giang

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 96

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 97

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 98

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 99

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 100

.....Lại Thương Về Miền Trung Mặc Giang

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 101

.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 102

.....Lại Thương Về Miền Trung Mặc Giang

.....Thương Người Miền Trung Mặc Giang

.....Quán Âm Thị Kính Việt Nam 1 & 2 Mặc Giang

.....10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-1 Mặc Giang

.....10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-2 Mặc Giang

.....10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-3 Mặc Giang

.....10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-4 Mặc Giang

.....10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-5 Mặc Giang

.....10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-6 Mặc Giang

.....10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-7 Mặc Giang

.....10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-8 Mặc Giang

.....10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-9 Mặc Giang

.....10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-10 Mặc Giang

.....1Những bài phổ ra Vọng Cổ Lời thơ : Mặc Giang, Chuyển ca cổ : Hải Dương và NSUT Hồ Kiểng

 

NHỮNG BÀI VIÊT VỀ THƠ THI SĨ MẶC GIANG

.....Một Nguồn Thơ Bất Tuyệt GS Bửu Ý
.....Tôi Không Bán Thơ Đâu Ngọc Túy - Hương Tâm
.....Tự Ti Mặc Cảm Bài không đề tên tác giả
.....Cuộc Thi Viết Online “Mùa Hè Quê Tôi” năm 2008 Bài dự thi mã số: MH08_007
.....Tưởng nhớ Trần Nhân Tôn Và Huyền Trân Công Chúa Mặc Giang
.....Gõ Cửa Giọt Không Hương Tâm
.....Lời Giới Thiệu Quê Hương Nguồn Cội Mộng Bình Sơn
.....Lời Giới Thiệu Hành Trình Quê Mẹ Tiến sĩ Lý Việt Dũng
.....Nào Có Ra Đi (Quê Hương Nguồn Cội) Kiên Giang - Hà Huy Hà
.....Mặc Giang Không Có Bán Thơ Đâu Thế Huyền
.....Tiếp chuyện với nhà thơ Mặc Giang Trần Ngọc Bảo Luân
.....Đọc NHỊP BƯỚC ÐĂNG TRÌNH và MỞ CỬA NGUỒN TÂM của nhà thơ Mặc Giang Gs Lê Quang Thái
.....Lời giới thiệu Mở Cửa Nguồn Tâm Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tấn
.....Lời giới thiệu Nhịp Bước Đăng Trình Hòa thượng Thích Hải Ấn
.....Lời giao cảm Nhịp Bước Đăng Trình Hiếu Quang
.....Đừng Khóc Nữa Bạn Ơi! Kayla
.....Nhìn qua Tâm Như Bất Thối Liên Diệu (Phạm Thị Thiêm)
.....Tâm Như Bất Thối nhìn dòng đời Tịnh Nghiêm
.....Viên Giác với Tâm Như Bất Thối Chơn Hoàng
.....Tâm Như Bất Thối qua Viên Giác Ân Học Sinh
.....Tìm hiểu nhân sinh quan trong thơ Mặc Giang Nguyễn Trần Nhất Sinh 
.....Quê Hương Muôn Thuở Quốc Anh
.....Tình và Thần trong thơ Mặc Thủy
.....Tìm Hiểu Bút Hiệu Mặc Giang, Thi Sĩ Mặc Giang và “Chất Hoa” trong thơ Mặc Giang Trừng Sỹ
.....Lời Giới Thiệu Hoa Song Đường Mộng Bình Sơn
.....Ngược gió hương bay Hồng Ân
.....Hóa Thân Minh Ân
.....Lòng Thành  Hoàng Thu
.....Mở cửa nguồn tâm  Thu Hồng
.....Bến Đỗ Bình Yên Bạch Thu
.....Tạ Ơn Người Hiền Đông
.....Vài Cảm Nghĩ Về Mẹ Nhân Đọc Tập Thơ Song Đường của Mặc Giang  Hương Tâm
.....LỜI GIỚI THIỆU Mở Cửa Nguồn Tâm - Quyển 2 Liễu Trần Nguyên Tịnh
.....Dư âm và đồng vọng thơ Mặc Giang Lê Quang Thái
.....Tình Dân Lạc Việt Lu Hà
.....Lời Giới Thiệu Hoa Song Đường Mộng Bình Sơn
.....Giọt Lệ Hoài Thương! Mặc Hương
.....Thấm đậm trong lòng dân gian Lê Quang Thái
.....Vọng Giữa Hư Không Hồng Tâm
.....Hãy Bước Ra Khỏi Vỏ Ốc Mặc Cảm Hoa Quỳ

LỜI GIAO CẢM CỦA TÁC GIẢ

.....Khơi dòng Quê Hương Còn Đó Mặc Giang
.....Lời nói đầu Mở Cửa Nguồn Tâm Mặc Giang
.... Lời nói đầu Thi tập Nhịp Bước Đăng Trình Mặc Giang
.....Lời Mở Đầu Hành Trình Quê Mẹ Mặc Giang
.....Lời Giao Cảm Quê Hương Nguồn Cội Mặc Giang

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"

...


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG

Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ  | Tin Tức PG | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com   
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/macgiang.htm 
Cập nhật ngày  14 -5-2007