Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Xin tiễn Thầy đi !
Kính tiễn Giác Linh Hòa Thượng Mãn Giác 
(Ngày 18-10-2006  * Mặc Giang - Úc Châu)

 • Xin tiễn Thầy đi, thượng phẩm hoa khai

  Bảo sở hoàn nguyên, tỏa chiếu liên đài

  Thương chốn diêm phù, trầm luân thống khổ

  Cỡi xe Tam Thừa, pháp giới khứ lai

   

  Xin tiễn Thầy đi, trực vãng Tây Phương

  Quê cũ ngàn xưa, hằng viễn chơn thường

  Ngó xuống trần gian, chúng sanh mòn mỏi

  Xuất Thánh lâm phàm, ban đức tình thương

   

  Xin tiễn Thầy đi, ngân hà xao xuyến

  Chuông mõ trầm hùng, vang vọng cầu kinh

  Tăng - tín hai hàng, đôi bờ mắt xót

  Thương tiếc người đi, về cõi vô thinh

   

  Xin tiễn Thầy đi, ngàn sao lấp lánh

  Nguyện Đấng Cha Lành, phóng độ Từ Quang

  Nghi ngút trầm hương, mờ mờ quyện khói

  Ngọn gió heo may, lay động mênh mang

   

  Thân tứ đại vô thường

  Cuộc đời là trọ quán

  Nhưng ngõ rẽ hai đường

  Ai không nặng vương vương

   

  Cùng đang bước đăng trình

  Trên sáu đường sinh tử

  Nay Thầy đi một mình

  Xin cung tiễn Giác Linh

  Nay Thầy đi một mình

  Xin cung tiễn Giác Linh.

   


  Vào mạng: 20-10-2006

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang