Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
BAN BIÊN TẬP VÀ CỘNG TÁC VIÊN


BAN CỘNG TÁC BÀI VỞ THƯỜNG XUYÊN

 
TT. Đại Lãn, Sư Viên Minh, Thích Nguyên Tạng, Thích Nguyên Hiền, Thích Viên Giác, Thích Đồng Bổn, Thích Thiện Hữu, Thích Lệ Thọ, Thích Hằng Đạt, Thích Thanh Chương, Thích Huệ Khai, Thích Quang Thạnh, Thích Thiện Quý, Thích Vạn Hạnh, Thích Giác Hoàng, Thích Thiện Huệ, Thích Minh Diệu, Thích Nguyên Hùng, Thích Quảng Bảo, Thích Nữ Liên Hòa, Thích Nữ Giới Hương, Thích Nữ Huệ Liên, Thích Nữ Liên Hiếu, Thích Nữ Chân Nguyên, Liễu Pháp, Thích Nữ Như Thảo, Thích Nữ Như Ngọc, Minh Chi, Bình Anson, Trần Chung Ngọc, Nguyễn Văn Hóa, Tâm Hà Lê Công Đa, Tịnh Tuệ, Hồng Dương, Tâm Minh Hạnh, Tâm Đăng, Tâm Minh, Mỹ Thanh, Chính Trực, , Lại Như Bằng, Trần Phương Lan, Minh Liên, Thiện Anh Lạc, Diệu Liên, Nguyên Định, Minh Thông,Phan Tấn Hải, Trúc Lâm, Tổ dịch thuật Trúc Lâm, Thanh Sơn

BAN CỘNG TÁC ĐÁNH MÁY TIẾNG VIỆT

Hải Hạnh, Mỹ Hồ, Hứa Dân Cường, Nguyễn Văn Củng, Mai Viết Thu, Thanh Tâm

PHỤ TRÁCH MẠNG

Đại đức Thích Phước Huệ

BIÊN TẬP VÀ THIẾT KẾ

Tỳ-kheo Thích Nhật Từ

 
 

LỜI KÊU GỌI HỖ TRỢ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY [^]

Để đáp lại niềm kính tin Tam Bảo và tu học chánh pháp của quý độc giả, để tăng cường số lượng sáng tác cũng như chất lượng nghiên cứu, Đạo Phật Ngày Nay kính mời chư tôn đức Tăng Ni và quý cư sĩ Phật tử khắp nơi trên thế giới, hoan hỷ phát tâm tham gia vào "Ban cộng tác bài vở thường xuyên" của trang nhà, để hỗ trợ trang nhà truyền bá thông điệp từ bi, trí tuệ và giải thoát của đức Phật.

Để trở thành cộng sự viên của trang nhà, trong mỗi tháng, chư tôn đức Tăng Ni và quý cư sĩ Phật tử hoan hỷ phát tâm:

-- Viết hoặc dịch ít nhất một bài khảo luận về Phật pháp, hoặc

-- Đánh máy (tiếng Anh hoặc tiếng Việt)  ít nhất một bài pháp thoại, hoặc

-- Phát tâm download và chuyển đến địa chỉ điện thư buddhismtoday@yahoo.com ít nhất 2 bài nghiên cứu Phật học tiếng Anh hoặc tiếng Việt (ghi rõ địa chỉ trang nhà).

Để tránh đánh máy hoặc dịch bài trùng lập, kính xin quý vị hoan hỷ cho ban biên tập biết danh sách bài sẽ dịch về địa chỉ điện thư buddhismtoday@yahoo.com hoặc thichnhattu@yahoo.com trước ngày 20 mỗi tháng, để ban biên tập tiện đưa vào mạng vào cuối mỗi tháng.

Kính xin chư tôn đức và quý cư sĩ Phật tử vì sự truyền bá chánh pháp, vì sự lợi ích của người con Phật khắp nơi, phát tâm cộng tác và hỗ trợ cho Đạo Phật Ngày Nay.

Chandigarh, Ấn Độ, ngày 1-2-2001
Nay kính
Thích Nhật Từ

 

 


Phật giáo cho người bắt đầu | Phật Pháp | Kinh Điển | Nghi thức | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát Đạo | Triết học PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | Giáo dục PG

 Văn hóa PG | Xã hội học PG | PG và Khoa học | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Ăn chay

Phật tích & Danh thắng | Đối thoại | Diễn Đàn | Xuân | Vu-lan-bồn | Điểm sách | Văn học | Truyện | Thơ

Nhạc | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

 Screen Savers | Tuyển tập ảnh | Mailing List | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email: thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/mucluc.htm
Cập nhật ngày   21-3-2002