...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

CƯ SĨ THANH SƠN


 
 

.. .. .. .. ...............................PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ
.....Nghĩa sáu chữ “Nam Mô A-di-đà Phật.” Thanh Sơn sưu tầm
.....Đức Phật A-di-đà  Khuyết danh;  Thanh Sơn sưu tầm 
.....Hành trang về Cực Lạc  Khuyết danh; Thanh Sơn sưu tầm
.....Nhân lành cõi Cực Lạc  (thơ)  Thanh Sơn
.....Giác tánh niệm Phật (thơ)  Thanh Sơn
.....Niệm Phật diệt tham, sân, si  (thơ)  Thanh Sơn
.....Mười hai đại nguyện Quán Thế Âm (thơ)  Thanh Sơn
.....Chú Đại Bi có bị thiếu chữ không ?   Thanh Sơn hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời
.....Về Quê hương     Thanh Sơn

.............................................THƠ
.....Xuân thiền hành   Thanh Sơn
.....Hạ quán niệm.    Thanh Sơn
.....Thu tự tại     Thanh Sơn
.....Đông thúc liễm      Thanh-Sơn
.....Nguyện cầu.    Thanh-Sơn 
.....Mẹ sanh con cha đặt tên.    Thanh-Sơn
.....Máu chảy ruột mềm   Thanh Sơn
.....Hai lần tang tóc    Thanh-Sơn
.....Vòng sanh hóa     Thanh-Sơn
.....Tâm       Thanh Sơn
.....Cầu nguyện hoà bình    Thanh Sơn
.....Giổ cha khóc thầy     Thanh Sơn
.....Tâm dược phương     Thanh Sơn
.....Vườn hoa đạo    Thanh Sơn
.....Ta, tâm    Thanh Sơn

.....................................SÁNG TÁC KHÁC
.....Bông súng đỏ  (nhật ký) Thanh Sơn
.....Thư gởi mẹ hiền    Thanh Sơn

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
 
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thanhson.htm
Cập nhật ngày  1-8-2002