Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN
BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM
Hóa thân ngồi núi Phổ Đà
Thân lên trên Phật, thân qua dưới đời
Thuyền từ xông lướt biển khơi
Tầm thanh cứu khổ độ người trầm luân.
******
Kính lạy đức Từ Bi:
Đạo hiệu Viên Thông phép nhiệm mầu
Danh xưng Tự Tại đức dầy sâu
Quán Âm Linh Cảm Như lai nguyện
Lời nguyện hoằng thâm tợ biển sâu.
Kính lạy đức Từ Bi:
Một niệm xin dâng trước Phật đài
Lòng không quái ngại, ý không sai
Quán Âm Linh Cảm Như Lai nguyện
Thường ở biểàn Nam tiếp độ đời.
Kính lạïy đức Từ Bi:
Đến cõi Ta Bà chẳng quản thân
U minh thế giới quyết năng gần
Quán Âm Linh Cảm Như Lai nguyện
Lóng tiếng xa xăm cứu độ trần.
Kính lạy đức Từ Bi:
Thâu phục tà ma rất hiển linh
Diệt đoàn yêu quái phá dân lành
Quán Âm Linh Cảm Như Lai nguyện
Nguy hiểm năng trừ độ chúng sanh.
Kính lạy đức Từ Bi:
Thanh tịnh một bầu ngọc sáng trong
Nhành dương tươi thắm lá buông thòng
Quán Âm Linh Cảm Như Lai nguyện
Cam lộ rưới cho khắp mát lòng.
Kính lạy đức Từ Bi:
Rộng lớn Từ Bi giữ trọn đường
Lại cùng Hỉ Xả khắp mười phương
Quán Âm Linh Cảm Như Lai nguyện
Bình đẳng thường hành đạo hiển dương.
Kính lạy đức Từ Bi:
Chẳng quản ngày đêm sức nhọc nhằn
Lại qua xem xét thảy không ngăn
Quán Âm Linh Cảm Như Lai nguyện
Thề diệt ba đường chốn chốn an.
Kính lạy đức Từ Bi:
Mắt hướng về Nam vọng núi cao
Bền lòng lễ bái chí không nao
Quán Âm Linh Cảm Như Lai nguyện
Xiềng tỏa mở tung hết trói vào.
Kính lạy đức Từ Bi:
Bè phép quyết lòng lướt biển khơi
Tay chèo, tay lái dạo cùng nơi
Quán Âm Linh Cảm Như Lai nguyện
Vớt cả quần sanh khỏi khổ đời.
Kính lạy đức Từ Bi:
Rợp bóng tràng phang gió phất phơ
Tiếp sau bửu cái tợ rừng cờ
Quán Âm Linh Cảm Như Lai nguyện
Dẫn đến Tây phương Phật sẳn chờ.
Kính lạy đức Từ Bi:
Không lượng không cùng sức sống lâu
Trông về cảnh giới Phật nhiệm mầu
Quán Âm Linh Cảm Như Lai nguyện
Xin được Di Đà thọ ký sau.
Kính lạy đức Từ Bi:
Trước cảnh trang nghiêm hiện pháp thân
Dễ chi so sánh được cho cân
Quán Âm Linh Cảm Như Lai nguyện
Trọn nguyện mười hai chứng quả phần.
 
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI
QUẢNG ĐẠI LINH CẢM
QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
MA HA TÁT
******
Vía Bồ Tát Quán Thế Âm
19-09-2545 (2001)
Thanh Sơn
Alexandria, VA

 


Vào mạng: 14-10-2001

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang