Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
TÂM DƯỢC PHƯƠNG
 
Lời di ngôn của Phật Thích Ca trước giờ nhập Niết Bàn:
Phật chỉ rõ con đường phía trước:
"Phải tự mình thắp đuốc mà đi
Dạy rành phương thuốc trị gì
Uống hay không uống vị chi tự mình
Nước biển cả mênh mông vô tận
Cũng đều là vị mặn không thôi
Khác chi vị pháp muôn đời
 Một mùi giải thoát xa rời tử sanh".
*******
Khuyên Phật tử ai muốn cầu đại đạo
Hãy nghe lời dạy bảo của lương y
Ngài đại sư Vô Tế hạnh từ bi
Cho toa thuốc diệu kỳ trừ tâm bệnh.
Uống thuốc vào trăm người đều lành mạnh
Không còn lo bất hạnh vướng tử sanh
Xin chỉ ngay từ vị lượng đành rành
Để ai muốn thực hành ngay kẻo trể.
Ruột thiệt tốt một khoanh y như thế
Lòng từ bi nguyên để một khúc dài
Nết dịu dàng nữa lượng chẳng hề sai
Lời đạo lý cần xài chừng năm chỉ.
Tánh hạnh tốt cho nhiều nhiều mới phỉ
Tâm thẳng ngay trong quí một trái tròn
Tình thảo thuận mười phân đều đủ trọn
Dạ thiệt thà lấy gọn một cái nguyên.
Khí âm dương dung hiệp lúc tham thiền
Phép phương tiện tùy duyên không kể số
Toa thuốc này kíp mau mau đem bổ
Nồi rộng lòng dùng đổ để tẩm sao.
Hỏa tánh kia khử hết được thanh tao
Cõi bình đẳng cho vào nghiền thiệt nhỏ
Bột tam lư sau khi gom một chỗ
Mật Ba la lục độ luyện thành đan.
Hột Bồ đề dùng kiểu để viên hoàn
Phân ba bận uống an trong mỗi bữa
Lấy hòa khí làm thang dẫn thuốc nữa
Trăm bệnh nào mà chữa chẳng lành ngay.
Nhưng tối kỵ bảy thứ kể sau nầy:
Lời thanh nhã việc nay làm uế trược
Lo lợi mình thành hại người trái ngược
Bụng dao gâm mặt trước vẫn tươi cười.
Dạ âm thầm tên độc dấu hại người
Nói gian dối rắn hai đầu thâm hiểm
Tánh giận hờn chê bai cùng châm biếm
Hay đất bằng làm biến cuộc gió mưa.
Bảy điều trên phải tức khắc bỏ chừa
Thì uống thuốc mới hay vừa công hiệu
Nếu ai uống được nguyên toa dược liệu
Hưởng vô sanh chứng mười hiệu Như lai.
Còn chỉ uống năm ba vị lai rai
Cũng hết tội sống dai và hưởng phước
Toa thuốc nầy hiệp huyền cơ châm chước
Cứu chúng sanh thoát được cõi Nhơn Thiên.
Thuốc thiệt hay chẳng tốn bạc với tiền
Khuyên thiện tín y trên mà chế uống
Uống càng lâu càng tan lần nghiệp chướng
Tâm rỗng rang vô thượng sáng như gương
Đạo Bồ đề thêm rộng lớn phi thường
Thiệt tâm dược lương phương dùng cứu khổ.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
******
Vía Phật Thích Ca nhập Niết Bàn
08-12-2545 (2001)
Alexandria, VA.

 


Vào mạng: 3-3-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang