Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
ĐÔNG THÚC LIỄM

 Trời đất đổi thay thật não-nùng
Nhìn xem phong cảnh lúc muà Đông
Cỏ cây ủ rũ chìm trong tuyết
Gió bấc vi-vu thổi lạnh-lùng
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Quỳ trước Phật đài tâm khấn nguyện
Dâng nén hương lòng đến vạn duyên
Trên nhờ chư Phật từ gia hộ
Dưới giúp muôn loài dứt lụy phiền
Nam Mô A-Di-Đà Phật.

- Một vợ, một con, một Di-Đà
Ba cái lăng nhăng quấy rối ta
Chừa được thứ nào hay thứ nấy
Chừa vợ, chừa con lấy Di-Đà
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
- Không vợ, không con, không Di-Đà
Không sanh, không diệt, không giảm gia
Không dơ, không sạch tận không đắc
Khủng bố, não phiền, điên đảo qua
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
- Tây-phương Tam Thánh đồng hiện tiền
Tràng phang, bửu cái, nhạc chư Thiên
Hóa thân rực-rỡ toà sen báu
Bồ-Tát oai nghì bất thối chuyển
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
- Nam Mô sáu chữ thật oai linh
Lòng nên tha-thiết niệm chí tình
Tự tánh Di-Đà hằng sáng tỏ
Duy tâm Tịnh-Độ liễu vô sinh
Nam Mô A-Di-Đà Phật...

******

Sáng tác: Thanh-Sơn
Alexandria, VA
Vía Phật Di-Đà 17-11 âl. 2544 (2000)

******

            Lời TỔNG KẾT bốn bài: XUÂN Thiền hành, HẠ Quán niệm,THU Tự-tại, ĐÔNG thúc liễm:

Gió trăng tự-tại là nhà
Chim muông, cây cỏ vốn là bạn thân
Di-Đà ấy chính cha lành
Quán-Âm là mẹ ngập tràn tình thương
Hồng danh oai đức khôn lường
TIN sâu, NGUYỆN thiết gắng thường HẠNH chuyên
Cam-lồ rưới mát tâm viên
Định cương ý mã thúc kiền Nhành dương
Từ, Bi, Hỉ, Xã hằng thường
Ban vui, cứu khổ, khiêm-nhường, sớt chia.

NAM MÔ A-DI-ĐÀPHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT MA-HA-TÁT

*****

Kính lời tặng khách hửu duyên
Vui say chí đạo đừng phiền lời ngay.
Kính bái.

Thanh-Sơn

Công-viên BREN MAR
(Alexandria, VA)
Mùa Báo Hiếu 20-07 âl. 2545 (2001)

 


Cập nhật: 9-9-2001

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang