Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
HẠ QUÁN NIỆM

Một buổi chiều muà hè
Chung-cư buồn lặng-lẽ
Cây gục đầu tắm nắng
Cỏ héo xào vàng hoe
Nam Mô A-Di-Đà.
Trên xa-lộ thẳng tắp
Xe ngược xuôi hối-hả
Tìm trốn cơn nắng gắt
Nực-nồng và oi-ả
Nam Mô A-Di-Đà.
Xe vào “Parking lot”
Vội-vã bước thật nhanh
Nóng đuổi theo bén gót
Đến cửa mới tạm dừng
Nam Mô A-Di-Đà.
“Sớp-pờ-vai” đứng chờ
Miệng cười đưa hồ sơ
Bảo rằng : “Đây, HOT JOB!”
“You” đừng có lơ mơ
Nam Mô A-Di-Đà.
“Ô kê! Cám ơn, Sờ!”
Tay cầm tập giấy dầy
Đáp lễ mĩm miệng cười
Vẫy tay chào: “Bái, bai!”
Nam Mô A-Di-Đà.
- Tập giấy trắng tinh khiết
Những dòng chữ thiện-xảo
Đều nằm trong qui luật:
“Vạn pháp duy tâm tạo”
Nam Mô A-Di-Đà.
- “Sanh, trụ cùng dị, diệt”
Vẫn hằng luôn biến chuyển
Theo định luật vô thường
Chớ sanh tâm lẫn tiếc
Nam Mô A-Di-Đà.
- Tốt, xấu, mau hay chậm
Khen, chê đừng bận lòng
Tâm vẫn hành bình đẳng
Cảnh tự-tại thong dong

Nam Mô A-Di-Đà.
Thời gian lần lượt trôi
Trong tinh-thần trách-nhiệm
“JOB nóng” lần lần vơi
Với nụ cười mãn nguyện
Nam Mô A-Di-Đà.
“Xếp” cười, ta cũng cười
Tất cả mọi người cười
Đem niềm vui rải khắp
Làm an-lạc cuộc đời
Nam Mô A-Di-Đà.

******

- Thầy THANH-SĨ có bài kệ thi cảnh tỉnh rằng:

“Thân người như sắt trên đe
Búa trời nhật nguyệt đánh đè ngày đêm
Qua một phút, chết thêm một phút
Cứ lần đi đến lúc tăét hơi
Đêm ngày nào được rảnh ngơi
Nếu người hẹn mốt hẹn mơi là lầm
Chết bất đắc đâu kham niệm Phật
Già lãng tâm đạo-đức sao xong
Chi bằng trong lúc sự không
Trì tâm niệm Phật, già công tu hiền...”

NAM MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT

******
Thanh-Sơn

(Alexandria, VA)

Vía Bồ-Tát Quán-Thế-Âm 19-06 âl. 2544 (2000)

 


Cập nhật: 9-9-2001

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang