Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
TÂM
Tâm không tướng mạo, nhọc sức tìm
Vọng không bóng hình, luống đảo-điên
Thiện, ác, tỉnh, mê nhân tạo tác
Trầm luân, giải thoát quả hiện tiền.
Tánh tướng như như, nào phải tìm
Tùy duyên bất biến, chớ cuồng điên
Nói, làm, ăn, ngủ tùy duyên tác
Tự-tại, an vui chẳng tốn tiền.
Alexandria. VA

 


Vào mạng: 1-10-2001

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang