Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
VÒNG SANH HÓA

Cây cỏ duyên sanh
Từ trong lòng đất
Do hạt nẩy mầm
Lớn lên sung-sức
Xuân xanh mơn-mỡn
Hạ hồng phơi-phới
Thu vàng tơi-tả
Đông xám cằn-cội
Mong-manh kiếp người
Sanh, già, bệnh, chết
Tứ đại rã-rời
Liệm trong lòng đất.
 
Alexandria, VA.

 


Cập nhật: 25-9-2001

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang