Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

CƯ SĨ BÌNH ANSON
Biên tập của trang nhà BuddhaSasana Con đường giải thoát 
 
 

.. .. .. ..
.........................................SÁNG TÁC
.....Pali-Việt Đối Chiếu.   Bình Anson
.....Nghi thức Lễ Dâng Y Ka-thi-na.   Bình Anson
.....Các ngày lễ quan trọng trong truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy.  Bình Anson
.....Lòng hiếu thảo trong Kinh điển Pali.    Bình Anson
.....So sánh tóm tắt các bộ Luật Tỳ-kheo  Bình Anson
.....Quy ước trích dẫn Tam Tạng Kinh điển Nguyên Thuỷ  Bình Anson
.....Về hạnh Bố Thí              Bình Anson
.....Về pháp tu thiền              Bình Anson
.....Rằm tháng Sáu: ngày Chuyển Pháp Luân         Bình Anson
.....Vu Lan: Về lòng Hiếu Thảo              Bình Anson
.....Chánh Ngữ       Bình Anson
.....Về Bốn Quả Thánh       Bình Anson
.....Tám Pháp Thế Gian      Bình Anson
.....Niệm ân đức Tam Bảo         Bình Anson 
.....Về Bát Quan Trai Giới          Bình Anson 
.....Sơ lược về Lý Duyên Khởi          Bình Anson
....Trăng Tròn Tháng Giêng     Bình Anson
....Ba Nơi Nương Tựa          Bình Anson
....Lời Khuyên Thực Tế       Bình Anson
....Năm Học Giới       Bình Anson
....Nhập Dòng Giải Thoát
     Bình Anson
....Vài Ghi Chú Về Kinh Điển     Bình Anson
....Góp ý về chữ "Phật tử"     Bình Anson
....Tu sĩ và thế giới hôm hay    Binh Anson
....An cư, Tự tứ và Vu-lan - Bình Anson
....Trưởng lão Chu-lợi Bàn-đặc (Cūlapanthaka) Bình Anson
 
.......................................DỊCH THUẬT
.....Công dụng của Giới đức. Tỳ kheo Thanissaro;  Bình Anson lược dịch
.....Đạo Phật và Chính Trị.    Hòa thượng Sri Dhammananda; Bình Anson trích dịch
.....Nghi thức Tụng Niệm trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy.  Bình Anson
.....Giới thiệu đạo Phật.Tỳ kheo Bodhicitto; Bình Anson dịch
.....Tứ Diệu Đế: Cattari Ariya Saccani.   Bình Anson trích dịch
.....Giới thiệu đạo Phật  Tỳ kheo Bodhicitto;  Bình Anson trích dịch
.....Nhân cách thăng bằng   Robert Bogoda;  Bình Anson trích dịch
.....Ba bài pháp về Thiền Quán.   Bình Anson lược dịch
.....Lợi ích của Thiền hành    Bình Anson dịch
.....Quả Dự Lưu   -  Trích dẫn kinh điển Tỳ-khưu Thanissaro       Bình Anson biên dịch
.....Tóm Tắt Căn Bản Phật Giáo      Tỳ khưu Dhammika  Bình Anson lược dịch
.....Điều Phục Tâm Ý   (sách)  Trích dẫn kinh điển        Bình Anson trích soạn
.....Vài Câu Vấn Đáp Về Hành Thiền     Tỳ khưu Dhammika      Bình Anson lược dịch
....Lý Thuyết và Thực Tế    Thiền sư Ajahn Chah   Thiện Nhựt và Bình Anson    dịch
....Căn Bản Pháp Hành Thiền   (sách)   Thiện Nhựt & Bình Anson   dịch
....Bước Đầu Hành Thiền     Sarah K. Lim        Bình Anson trích dịch
....An bình không lay chuyển   (sách)   Thiện Nhựt & Bình Anson   dịch
....Trưởng lão ni Sanghamitta, vị Ni trưởng đầu tiên tại Sri Lanka    Binh Anson  dịch
    Tu sĩ ẩn lâm: Phỏng vấn Ajahn Brahmavamso Rachael Kohn - Bình Anson trích dịch
    Làm thế nào để giác ngộ? Tỳ khưu Bodhi - Bình Anson lược dịch
    Nắm lá trong tay Paul Chee-Kuan - Bình Anson lược dịch
    Lý thuyết và Thực tế (Sách) Bình Anson
 
 .........
.......
......................................Trở về "Mục lục tác giả"

 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/binhanson.htm
Cập nhật ngày  1-6-2006