Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

 

LÝ THUYẾT VÀ THỰC TẾ

Bình Anson

NXB Tôn Giáo
TL. 2008 - PL. 2551

 

[I]

Mục lục

1. Lý thuyết và thực tế
2. Bốn mươi lăm năm hoằng pháp của Ðức Phật
3. Tám giới của bậc Thánh
4. Lý Duyên Khởi
5. An cư, Tự tứ và Vu-lan
                           

[II]

6. Trưởng lão ni Sanghamitta
7. Vesak là ngày lễ quốc tế
8. Về bài kinh Kalama
9. Về bài kinh Quán Niệm
10. Sống tỉnh giác từng ngày
[III] 11. Vài ghi chú khi đọc kinh điển
12. Tu sĩ và thế giới hôm nay
[IV] 13. Thiền trong đời sống
14. Người dịch kinh Phật
15. Tu sĩ ẩn lâm

 

                        

  Ðầu trang | I | II | III | IV | Mục lục


http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/lythuyetvathucte.htm

 

 


Cập nhật: 15-04-2008

Trở về mục "Đức Phật và Phật pháp"

Đầu trang