Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Nam Mô Đức Phật Di Dà
     Mặc Giang * tháng 8-2006

 • Nam Mô Đức Phật Di Đà

  Phóng quang tiếp độ hằng hà sinh linh

  Kể từ bất giác vô minh

  Trầm luân biển khổ tử sinh mịt mờ

  Nam Mô Đức Phật Di Đà

  Chúng sanh trong cõi Ta Bà khổ đau

  Liên hoa chín phẩm muôn màu

  Dang tay độ tận con tàu trần gian

  Khổ ải ngập tràn

  Tang thương trầm thống

  Mê mờ ảo vọng

  Chìm nổi ba sinh

  Bất giác quên mình

  Lầm đường lạc lối

  Từ nay sám hối

  Xin nguyện quay về

  Nam Mô Đức Phật Di Đà

  Chúng con lạc mất căn nhà xưa nay

  May nhờ Phật Tổ giải bày

  Chúng con xin nguyện từ nay trở về

  Nam Mô Đức Phật Di Đà

  Nhất tâm bất loạn, sát na dứt liền

  Từ quang phổ chiếu thiêng liêng

  Đằng vân chi lộ về miền Tây Phương

  Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ, A Di Đà Phật

  Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ, A Di Đà Phật

  Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ, A Di Đà Phật

  ................................................................

   


  Vào mạng: 5-9-2006

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang