Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Mừng Ngày Phật Đản
  Mặc Giang * tháng 8-2006

 • Mừng ngày Phật Đản tháng tư về đây

  Nam bắc đông tây một dạ chí thành

  Nhân loại năm châu cùng chung qui hướng

  Xây Đạo Từ Bi theo bóng Cha Lành

  Mừng ngày Phật Đản tháng tư hàng năm

  Tự độ độ tha quả mãn châu viên

  Chuyển xe tam thừa, hoằng dương chánh pháp

  Mười phương ba cõi đều nhờ Đạo Thiêng

  Ngày Phật Đản huy hoàng

  Khắp nhân thiên hân hoan

  Cùng tưng bừng mở hội

  Hòa ca ánh đạo vàng

  Ngày Phật Đản thiêng liêng

  Chúng sanh khắp mọi miền

  Cùng chắp tay đảnh lễ

  Vui mừng ánh đạo thiêng

  Mừng ngày Phật Đản tháng tư về đây

  Nguyện Đức Thế Tôn ân đức sâu dày

  Chúng con lòng thành nhất tâm đảnh lễ

  Nguyện khắp nhân gian nhuận thấm Đạo Vàng

  Mừng ngày Phật Đản tháng tư về đây

  Nguyện ánh từ quang phổ chiếu muôn phương

  Chúng sanh dị đồng thành tâm quy ngưỡng

  Dưới Bóng Cha Lành, Điều Ngự Pháp Vương.

   


  Vào mạng: 12-5-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang