Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Mừng Phật Đản Sanh
Mặc Giang * tháng 8-2006

 • Ba ngàn thế giới đều rung chuyển

  Cùng hân hoan mở hội rải hoa

  Cùng đằng vân hội nhập cõi ta bà

  Cúng dường ngày Phật Đản Thích Ca

  Vườn Lâm Tỳ Ni, hoa vô ưu thơm bát ngát

  Nước Ca Tỳ La, thần dân trổi nhạc hát tưng bừng

  Mừng ngày Phật Đản huy hoàng

  Mừng ngày Thích Tôn giáng thế

  Bốn loài chúng sanh hết khổ

  Sáu đường sinh tử hết đau

  Tựa nương dưới ánh đạo mầu

  Đuốc tuệ, từ bi soi sáng

  Ba ngàn thế giới hoan ca

  Mừng vui dưới ánh Phật Đà

  Mừng ngày Phật Đản, Đức Thích Ca ra đời

  Phổ chiếu Đạo Vàng, ban pháp nhủ nơi nơi

  Cứu độ chúng sanh, lên thuyền từ bát nhã

  Cứu độ muôn loài, dứt tăm tối lầm mê

  Mừng ngày Phật Đản, Đức Thích Ca giáng trần

  Khái sáng Đạo mầu, ban pháp nhủ thanh lương

  Ba rừng giáo lý, soi khắp cùng thế giới

  Mười phương tam thế, nhờ cam lộ Pháp Vương.

   


  Vào mạng: 12-5-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang