Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Phật Giáo Việt Nam Sử Ca (2)
Mặc Giang * 9-2006

 • Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm lịch sử

  Từ thuở sơ thời thế kỷ thứ hai thứ ba

  Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương, cùng Mâu Bác Cao Tăng

  Thứ sáu kỷ nguyên, Tỳ Ni Đa Lưu Chi sơ tổ

  Thừa tiếp hoằng dương, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường.

   

  Phật Giáo Việt Nam, thời đại vàng son, Đinh Lê Lý Trần

  Khuông Việt, Vạn Hạnh, Tuệ Trung, Giác Hoàng Yên Tử

  Một thuở Trong-Ngoài, cho đến hôm nay

  Lâm Tế, Minh Hải, Nguyên Thiều, Liễu Quán

  Khắp Bắc Trung Nam, đều Tôn-Tử từ đây

   

  Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm kế thế

  Tùy duyên bất biến, không một đổi thay

  Như gió ngàn bay, như sữa với nước

  Như tiếng chuông ngân, vang vọng tháng ngày

   

  Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm rạng rỡ

  Từ thuở du truyền, cho đến hôm nay

  Kế thế truyền lưu đến tận ngàn sau

  Gieo rắc muôn phương nhuận thắm đạo vàng

   

  Phật Giáo Việt Nam, thiêng liêng

  Phật Giáo Việt Nam, huy hoàng

  Phật Giáo Việt Nam, đời đời

  Phật Giáo Việt Nam, muôn năm.

   


  Vào mạng: 12-5-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang