Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Cúng Dường Phật Đản
Mặc Giang * 10-5-2006

 • Ngày Rằm tháng Tư

  Ngày Khánh Đản huy hoàng

  Mở ra một triện son

  Ấn mười phương ba cõi

  Ba nẻo trầm luân, chúng sanh đà mòn mỏi

  Sáu đường thống khổ, muôn loại thấm niềm đau

  Tự cung trời Đâu Suất

  Khi khế cơ khế lý hợp đầu

  Ngài xuất Thánh nhập phàm

  Sáng hơn vầng nhật nguyệt

  Bảy bước nở hoa, sen vàng diễm tuyệt

  Đất trời rung động, lay chuyển mười phương

  Hân hoan mừng đón, bậc xuất thế phi thường

  Mở cửa huyền vi, trên đường sinh diệt

  Thương chúng sinh mê mờ, lạnh băng hơn giá tuyết

  Thương muôn loài chìm đắm, than hầm hơn diệm sơn

  Ngài ứng thế pháp trần

  Ban cam lộ pháp vương

  Khai ba rừng pháp tạng

  Ngày Rằm tháng Tư

  Ngày Phật Đản Sanh

  Hoa chân lý muôn đời luôn tỏa rạng

  Đạo nhiệm mầu muôn thuở mãi truyền lưu

  Kính lạy Đức Thế Tôn

  Thiên nhơn chi đạo sư

  Kính lạy Đức Trung Tôn

  Tứ sanh chi từ phụ

  Đèn trí tuệ soi khắp cùng phạm vũ

  Đức từ bi thấm nhuận khắp muôn phương

  Hoằng khai đạo lý chơn thường

  Chúng sanh ba cõi, sáu đường đồng quy

  Chấp tay bất khả tư nghì

  Cúng dường Phật Đản huyền vi nhiệm mầu.

   


  Vào mạng: 12-5-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang