Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Kính lạy Đức Phật Thích Ca
     Mặc Giang * tháng 8-2006

 • Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

  Kính lạy Đức Phật Thích Ca

  Từ trời Đâu Suất giáng trần

  Tỳ Ni, vô ưu bừng nở

  Vương thành Tịnh Phạn Tỳ La

  Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

  Kính lạy Đức Phật Thích Ca

  Từ thân cắt ái xuất gia

  Sáu năm rừng già khổ hạnh

  Bồ Đề tốc chứng đạo ca

  Bốn mươi lăm năm trường, hoằng khai chuyển hóa

  Hơn ba trăm hội, thân giáo thuyết kinh

  Ba rừng giáo lý, rạng rỡ pháp vương

  Tám mươi tuổi thọ, an nhiên thị tịch chơn thường

  Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

  Kính lạy Đức Phật Thích Ca

  Bổn Sư Giáo chủ Ta bà

  Trang Nghiêm liên đài hiện kiếp

  Dứt mê, bờ giác không xa

  Kính lạy Đức Phật Thích Ca

  Tại rừng song thọ Sa La

  Pháp âm hòa vang bất tuyệt

  Đồng thanh niệm niệm Phật Đà

  Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   


  Vào mạng: 5-9-2006

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang