Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

Viên Giác với Tâm Như Bất Thối

Chơn Hoàng


        Cuộc đời được trang bị bằng một tấm thảm nhung muôn màu muôn vẻ, mà con người lại nhìn qua lăng kính màu, do đó mà tạo ra một cuộc sống phù du, bon chen tất bật, để rồi trôi lăn trong luân hồi kiếp này sang kiếp nọ, không biết ngõ thoát ra, khổ này nối tiếp khổ khác không bờ bến. Với lòng từ bi vô lượng vô biên, Thế tôn đã chỉ cho chúng sanh thấy được nguyên nhân của khổ, đó là do không liễu tri được bản chất của các pháp, chúng vốn không có thật thể, do duyên hợp mà thành, như người bệnh mắt, thấy có hoa đốm trong không gian. Mục đích cuối cùng mà đức Thế tôn nhắm chỉ cho chúng sanh, là thấy được viên minh châu trong chéo áo. Cũng thế, kinh Viên Giác cũng nhắm đến ý chỉ này. Nhà thơ Mặc Giang đã nhận được chân lý này, nên đã cảm tác bài thơ như sau:   

           Giữa muôn trùng biền biệt

          Thật ra chẳng hai bờ

          Lật bức ảnh mịt mờ

Chắp tay hoa mầu nhiệm

                    Nhìn cái huyễn, không huyễn

Ðã dứt sạch huyễn rồi

       Thỏng thay mà buông lơi

Trụ tâm như bất thối

(Mặc Giang, Tâm Như bất thối)

Đây quả là một bài thơ đã nói lên được thật tánh của các pháp. Giữa thế giới trùng trùng điẹp điệp, vạn vật kết lại như môt tấm thảm, nhưng thật ra chúng chẳng có gì, chỉ là giả huyễn. Nếu biết được nguyên lý này, tâm ta vắng lặng không còn chấp trước, không còn khổ đau, mà trụ ở Tâm Như và thỏng thay vào đời.

Với bốn câu thơ đầu, thi sĩ Mặc Giang nói :

Giữa muôn trùng biền biệt, thật ra chẳng hai bờ,

Lật bức ảnh mịt mờ, chắp tay hoa mầu nhiệm,            

     Thế giới chúng ta đang sống nhìn thấy muôn trùng khơi như thế, nhưng thật ra chỉ do duyên hợp mà thành, do chúng sanh chập chặt rồi đặt tên, chứ thật ra nó là nó, nó lìa mọi khái hiệm hư danh, chỉ do con người ngụy tạo cho nó rồi đặt chúng vào phạm trù đối đãi. Nếu phân tích ra, thì không có gì là tự ngã, năng sở đều vong; tuy chúng là “muôn trùng biền biệt” như thế, nhưng “thật ra chẳng hai bờ”. Một khi nhận ra vỡ lẽ chân lý này, thì ta đã lật được bức màn vô minh, bức màn cố chấp để mà chắp tay sống trong thế giới “hoa mầu nhiệm”; bấy giờ nhìn gì cũng vi diệu cả. 

   Hai câu thơ sau của khổ thơ thơ thứ nhất, nhà thơ đã cho ta cái nhìn xuyên thẳng như những gì trong Viên Giác đã nói, sở dĩ chúng sanh thấy huyễn cứ lầm chấp huyễn ấy là thật sinh thật diệt, nên kinh dạy : “tất cả chúng sanh từ vô thỉ đén nay, điên đảo như người mê thấy bốn phươngđổi dời, vọng nhận tứ đại làm tướng của tự thân… như người vị nhậm mắt, thấy trong hư không có hoa đốm … thiệt ra hư không vốn không có hoa đốm, do ngừơi bệnh vọng chấp có. ...Do ngộ nhận như vậy nên không những làm cho hoa đốm phát sinh từ hư không, mà còn lầm chấp hoa đốm thật phát sinh từ hư không

Khi hiểu được như thế, thì sẽ “nhìn cái huyễn không huyễn ”, rồi ra sẽ trụ vào tâm Viên Giác-Tâm Như. Do ta mê lầm vọng nhận các pháp là thật có, nên sinh ra đắm nhiễm rồi khổ đau, luân hồi. Vì vậy, kinh đã chỉ cho ta quán chiếu là hư huyễn để ta bỏ tâm chấp ngã tham đắm.

Thế nhưng thông thường, khi ta quán sát rồi lại chấp vào đó cho rằng, ta diệt hết huyễn rồi thìcòn không phải huyễn. Thật ra, có và không là hai mặt của một thật tại. Nếu còn ở trong cái không phải huyễn thì vẫn còn kẹt trong đó, còn tham đắm thì không thể giải thoát, mà như vậy là cách xa với tinh thần Viên Giác; tâm viên giác vốn như như, nếu nói không phải diệt huyễn rồi để trở về với nó, thì là một sai lầm. Viên Giác như hư không, thênh thang vô cùng tận, và hoa đốm cũng chẳng có, chỉ vì ta mê mà cho rằng, hoa đốm sanh ra từ hư không.

Phật dạy ta diệt vọng trở về chân, đó là phương tiện tiệm tu, chứ thật ra chân  vọng vốn không hai, nếu nhận được thìta sống với nó, không cần phải tốn công phí sức. Và đây chính là tinh thần mà nhà thơ Mặc Giang đã nói: “nhìn cái huyễn không huyễn, đã dứt sạch huyễn rồi, thỏng thay mà buông lơi, trụ tâm như bất thối.”

Đọc qua đoạn thơ này, ta tưởng tượng bức tranh thứ 10 trong Thập mục ngưu đồ, quả là sinh động, hành giả trụ trong Tâm Như, nên thỏng tay vào chợ, an nhiên tự tại không gì vướng bận lòng; đến đây, hành giả đã làm xong nhiệm vụ, trở lại hoằng hóa độ sanh.

Qua đây, cho ta thấy, nhà thơ là người đã nhận chân được bản tâm, vui sống trong biển tâm Viên giác. Bài thơ đã chỉ chi ta cách tu, là tiếng chuông thức tỉnh cho những ai còn mê muội, là mũi khoan xuyên thủng lớp vỏ chấp thủ, vô minh. Bài thơ còn cho ta thấy được hình ảnh vô cùng tự do tự tại của tác giả. Nếu ai nhận ra được nó, sóng với tâm chân như thì dù có đi đâu, ta vẫn “vạn duyên buông xuống” hay “thỏng tay mà buông lơi”, không gì có thể trói buộc chúng ta. Bấy giờ hoa đốm sanh diệt trong không gian, chúng ta nhìn thấy nó những đám mây lơ lửng bay ngang bầu trời. Nhà thơ Mặc Giang đã tạo nên một tinh thần Viên Giác bằng vần thơ điệu nhạc! thật tuyệt vời!

 

              

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/dien/viengiac.htm

 


Vào mạng: 02-02-2009

Trở về mục "Diễn đàn"

Đầu trang