Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Kính lạy Đức Phật Di Dà
     Mặc Giang * tháng 8-2006

 • Nam Mô A Di Đà Phật

  Kính lạy Đức Phật Như Lai

  Từ quang tỏa sáng liên đài

  Chúng con ngày tối đêm dài

  Kể từ bất giác khứ lai

  Nam Mô A Di Đà Phật

  Kính lạy Đức Phật Thế Tôn

  Chúng sanh đau khổ mõi mòn

  Tang thương trầm thống dập dồn

  Nổi chìm sinh tử trầm luân

  Nam Mô A Di Đà Phật

  Lạc Bang Giáo chủ Tây Phương

  Bốn mươi tám nguyện không lường

  Mười niệm tâm không thất tán

  Một đường về bến thanh lương

  Nam Mô A Di Đà Phật

  Liên trì ao báu nở hoa

  Hoa sen chín phẩm kết tòa

  Một lòng Tây Phương trực vãng

  Chắp tay đồng niệm Nam Mô

  A Di Đà Phật Nam Mô

  A Di Dà Phật Nam Mô

  A Di Đà Phật Nam Mô

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   


  Vào mạng: 5-9-2006

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang