...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 9-2001

 
 
  .. .. .. .. .....Những cánh hoa trí tuệ: Tư tưởng tháng 9-2001.    Thích Nữ Chân Nguyên sưu tầm
.....The Dalai Lama's letter to the President of the USA.   The Dhamma Times & The Dalail Lama's Office
.....Malaysia's Chief Monk Brand US Attacks "Heartless and Mindless"  The Buddhist News Bureau
.....Sống với pháp trong cuộc đời.  Venerable Ajahn Chah; Mỹ Thanh dịch
.....Cầu siêu có phải là nghi lễ Phật giáo không?  Ly Khanh hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
.....Quy y hai lần: pháp danh nào là chính?   Trường-Chi hỏi;  Thích Giác Hoàng trả lời
.....Đã quy y rồi, quy y Thầy khác có được không? Phương Thanh hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời 
.....Vài suy nghĩ về vấn đề cầu an và cầu siêu      Minh Chi
.....Quan điểm ăn chay của đạo Phật (sách)   Tâm Diệu
.....Ăn chay ăn mặn: nhận xét về lời tựa của TT. Giác Chánh…  Cung Đình Hướng, Liên Tâm và Chơn Chánh
.....Vấn đề ăn chay: Về lời giới thiệu của sư Giác Chánh.. .   Nhóm Phật tử Phù Sa 
.....John Paul II & Teresa: Từ huyền thoại đến thực chất   Trần Chung Ngọc
.....Đại Vương Thống Sử   (sách)   Tỳ-kheo Minh Huệ dịch
.....Chú giải Ngạ Quỷ Sự  (sách)   Tỳ-kheo Minh Huệ dịch
.....So sánh kinh Trung A-hàm và kinh Trung Bộ. (sách)   HT. Thích Minh Châu; Trí Hải dịch Việt 
.....Đại thừa và sự liên hệ với tiểu thừa. (sách)  N. Dutt; HT. Thích Minh Châu dịch
.....Đại cương về Luận Câu Xá. (sách)   HT. Thích Thiện Siêu
.....Hiện tượng hội nhập văn hóa dưới thời Lý Trần...     Nguyễn Huệ Chi 
.....Huyền Trang, Huyền Tráng hay Huyền Tảng?    Phạm Phú Thành; Thích Giác Hoàng giới thiệu
.....Khái niệm Tâm và điều tâm     Minh Chi
.....Minh Sát Tuệ.   Thích Nữ Tuệ Dung dịch
.....Quá trình hình thành Đại Tạng Kinh Hán văn    HT Thích Thiện Siêu
.....Thái độ cần có khi đọc kinh Phật     HT. Thích Thiện Siêu
.....Đạo lý luân hồi   HT. Thích Thiện Siêu
.....Vô thường      HT. Thích Thiện Siêu
.....Tổng luận Kinh Lăng Nghiêm Trực Chỉ    HT. Thích Thiện Siêu
.....Gia chủ hỏi pháp     HT. Thích Thiện Siêu
.....Biện chứng pháp Trung quán.    Hồng Dương 
.....Nhị đế: Triết học về Không thuyết và Ngôn thuyết.     Hồng Dương 
.....Đức Phật và giáo pháp của Ngài    (sách song ngữ)  Ernest K. S. Hunt; Tịnh Minh dịch
.....Đạo đức thiên niên kỷ.  (sách)  Đức Dalai Lama thứ 14;  Linh Thuỵ dịch
.....Trung quán luận: phá tà hiển chánh.     Hồng Dương
.....Thiền sư Đại Điên và Hàn Dũ .    Thích Thông Tánh dịch
.....Tìm hiểu giáo nghĩa của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản    Định Huệ dịch
.....Người ngoại quốc nhận xét về công năng của thiền định     Thích Quảng Bảo tổng hợp
.....Hiệp hội Bảo Tồn Truyền Thống Phật Giáo Đại Thừa.   Thích Quảng Bảo tổng hợp 
.....Phật giáo và thời đại tân tiến      Thích Quảng Bảo 
.....Cầu Nguyện và Thờ Phụng.     Tiến sĩ G.P. Malalarekera;   Thích Quảng Bảo dịch
.....Hãy trở về với chính mình     Thích Nguyên Hùng
.....Đoản khúc không lời   Hạ Vân
.....Kinh Niệm Phật Ba-la-mật    (sách)   HT. Thích Thiền Tâm dịch
.....Oai  Đức Câu Niệm Phật.     TT.  Thích Trí Minh 
.....Nghĩa sáu chữ “Nam Mô A-di-đà Phật.”    Thanh Sơn sưu tầm
.....Về Một Cái Website mang Tên “Vietnam Buddhism”     Tâm Hà Lê Công Đa 
.....Phật Giáo – Sinh Thái Học và Đạo Đức Toàn Cầu.   Trần Phương Lan dịch 
.....Lý Duyên Khởi.    Hồng Dương
.....Luật nghi tổng quát  (sách)    Tỳ-kheo Giác Giới
.....Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tông Thông (sách, VNI-Times, Zip)   Thiền sư Nhẫn Tế dịch
.....Nguyên lý duyên khởi trong giáo pháp đức Phật.     HT. Thích Thiện Siêu
.....Tư cách làm thầy.   Thích Nguyên Hùng
.....Chư Ni trước thời Mahapajapati. Liz Williams;   Thích Nữ Liên Hiếu dịch
.....Thiền Đối với Văn Minh Nhân Loại.    Thích Quảng Bảo 
.....Nguyên lý Mẹ trong tín ngưỡng và văn hoá Việt Nam.   Thích Nguyên Hiền
.....Gốc Tử Sân Lai.   Thích Nữ Diệu Huệ
.....Một phút quay về.   Thích nữ Tắc Phú 
.....Dư âm một tấm lòng     Thích nữ Tắc Phú
.....Vu lan hoài vọng    Thích nữ Viên Lộc
.....Chữ Hiếu trong Đạo Phật qua Kinh Vu Lan và Kinh Báo Ân Cha Mẹ.   Thích Viên Giác
.....Thông Điệp của Bồ Tát Địa Tạng qua Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện.    Tâm Hà Lê Công Đa 
.....Mẹ Vẫn Chờ.     Thiện Anh Lạc
.....Cảm Nghĩ Chân Thành đối với Cha Mẹ Nhân Mùa Báo Hiếu.   Một Phật tử tại VN
.....Phật thuyết Kinh Vu-lan-bồn
.....Curators of the Buddha: Edited by Donald. S. Lopez. Người đọc: Phật Điển Hành Tư
.....Lá thư thầy (21).    Sư Viên Minh
.....Lá thư thầy (22).    Sư Viên Minh
.....Còng già bỏ tổ.   (truyện)  Nhất Thanh 
.....Khảo   (truyện)     Huỳnh Trung Chánh 
.....Ngưỡng cửa yêu thương. (truyện)  Huỳnh Trung Chánh 
.....Tuổi thơ và chị  (truyện)   Thông Trường
.....Hiếu Phụ. (truyện)   Thích Minh Phước dịch
.....Về Nguồn.      Thơ: Trần Quê Hương;  Nhạc: Uy Thi Ca 
.....Vu-lan nhạc khúc.      Nhạc và lời: Uy Thi Ca
.....Ơn Mẹ.    Ý thơ: Diệu Hoa;   Nhạc và lời: Uy Thi Ca
.....Vô Thường Người Ơi.    Nhạc và lời: HT. Huyền Tôn
.....Hai lần tang tóc  (thơ)   Thanh-Sơn
.....Vòng sanh hóa (thơ)    Thanh-Sơn
.....Máu chảy ruột mềm  (thơ)  Thanh Sơn
.....Mẹ sanh con cha đặt tên(thơ)   Thanh-Sơn 
.....Xuân thiền hành  (thơ)    Thanh Sơn
.....Hạ quán niệm.  (thơ)  Thanh Sơn
.....Thu tự tại  (thơ)   Thanh Sơn
.....Đông thúc liễm  (thơ)   Thanh-Sơn
.....Đại nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm.   (thơ) Thanh Sơn
.....Nguyện cầu.   (thơ)   Thanh-Sơn
.....Mười thương mẹ. (thơ)    Tâm Văn
.....Vu-lan ngày ấy.   (thơ)    Tâm Văn
.....Tình Cha.     (thơ)    Tâm Văn
.....Mẹ ơi.  (thơ)    Tâm Văn
.....Mẹ về.  (thơThích Nguyên Hùng
.....Tình Mẹ (thơ   Thích nữ Tuệ Đăng
.....Mẹ Yêu(thơ  Thích nữ Huệ Trang
.....Vu lan nhớ mẹ   (thơ  Thích nữ Huệ Hiệp
.....Lá xanh hoa trắng  (thơ)      Vi Kha
.....Mẹ quê.  (thơ)  Hạt Cát
.....Nén nhang trầm  (thơ   Miên Long
.....Khúc đồng dao tháng bảy   (thơ   Thúy Vinh
.....Mẹ. (thơ  Hồ Công Khanh
.....Mùa Báo Hiếu  (thơ   Như Nhiên
.....Mẹ như vầng trăng tròn đầy (thơ   Phạm Thư  Cưu
.....Trước mộ phần sám hối(thơ   Du Trốc Tử 
.....Từ hoa A lan nhã  (thơ  Thiên Chương
.....Chân thường(thơ Thiền sư Thanh Lương;  Thanh Hà dịch
.....Công mẹ. (thơ  Dhammesaka 
.....Thử Tìm Hiểu Những Nguyên Nhân Lũ Lụt Lớn tại Đồng Bằng Sông Cửu Long.   Trần Tiễn Khanh 
..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email:thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  30-9-2001