Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Chân thường
Thiền sư Thanh Lương
Thanh Hà dịch

Ủng thúy đối phương tùng
Do lai thú bất đồng
Phát tùng kim nhật bạch
Hoa thị khứ niên hồng
Diễm dã tùy triêu lộ
Hinh hương trục vãn phong
Hà tu đãi linh lạc
Nhiên hậu thỉ tri không
            * * *
Theo vua ngắm cỏ thơm
Cảm nhận vốn chẳng đồng
Tóc ngày nay bạc trắng
Hoa năm ngoái vẫn nồng
Sắc đẹp tùy sương sớm
Hương thơm theo gió nồng
Đâu cần đợi rơi rụng
Sau đó mới biết Không.

 


Cập nhật: 1-9-2001

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang