Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

ĐẠI NGUYỆN BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Thanh Sơn


Nam-mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát
Quán-Thế-Âm nghiêm-trang Tự-Tại
Chấp tịnh bình tay sái Cam-lồ
Hóa thân khắp cõi hư-vô
Độ loài tam giới, tam đồ vãng-sanh.
**********
 
* LỜI NGUYỆN:
Con không xin vào Niết-bàn
Mà nguyện hướng về địa-ngục
Cầu cho lửa ngục hóa sen vàng
Con không xin vào cõi Phật
Mà nguyện hướng về đao san
Cầu cho gươm giáo hóa đạo tràng
Con không xin vào Tịnh quốc
Mà nguyện làm chiếc đò ngang
Ngày đêm chở hết nỗi trái oan.
Tâm như đại hải
Tâm như kiều thuyền
Con nguyền ở lại
Cõi Ta-bà lửa ngút máu oan khiên
Trải tình-thương lót khắp nẽo ưu-phiền.
Địa-nguc xuống lên
Luân-hồi qua lại
Quán kỳ âm-thanh con nguyền tự-tại
Xem tiếng kêu mà phiền-não độ qua
Bao giờ địa-ngục còn ma
Muỗi mòng còn khổ, Ta-bà còn Quán-Âm...
 
 
* DẠO BIỂN KHƠI
Quán-Thế-Âm đâu? Đâu Quán-Thế-Âm?
Quán-Thế-Âm đâu? Đâu Quán-Thế-Âm?
Tiếng kêu cứu như trời long, đất lở
Tiếng kêu cứu ngất lên từ vô lượng khổ
Ngất lên từ xiềng gông
Ngất lên từ vút hổ
Ngất lên từ hầm chông
Ngất lên từ biển lửa
Ngất lên từ mộ không
Ngất lên từ thịt rửa
Ngất lên từ lặng câm...
Quán-Thế-Âm đâu? Đâu Quán-Thế-Âm?
Chao ôi! Ba cõi ngôi nhà lửa
Đâu cũng sát khí đằng đằng
Đâu cũng hờn giăng oán bủa
Đâu cũng máu xương nhầy-nhụa
Đâu cũng hiện hình quỷ đói nhe răng
Đâu cũng một lòng kêu Cứu khổ Cứu nạn Quán-Thế-Âm!!!
 
 
* VỠ ĐẦU
Và Bồ-Tát bỗng dưng như mắc vướng
Giữa tứ khổ tung-hoành vây tứ hướng
Và nghẹn-ngào và nức-nở lệ rơi
Và bỗng dưng ngàn mảnh hởi người ơi!
Đầu Bồ-Tát vỡ rồi trong nắng xế
Đầu Bồ-Tát vỡ rồi cho nhân thế
Trong chiều ngây, gió quặn sắc màu rưng...
 
 
* CHẤP ĐẦU:
Đức Di-Đà trong một phút thần ngưng
Gom lại hết về đây trên đất Phật
Từng ngấn lệ thương, từng niềm đau ngất
Từng mảnh đầu gió bụi gởi mười phương
Mảnh này treo sườn núi
Mảnh này chìm đại-dương
Mảnh này rơi động quỷ
Mảnh này nhói pháp-trường
Mảnh này siêu cát bụi
Mảnh này lịm phấn hương...
Phật vào Tam-muội gom đầu lại
Mảnh mảnh vào nhau ghép chữ Thương
Đôi tay vô ngại
Đôi mắt nhập thần
Phép Phật thần-thông...
Mảnh này mảnh nữa...
Mảnh này Công-chúa
Mảnh này thầy Tăng
Mảnh này mặt rằn
Mảnh này Thánh-nữ
Mảnh này quỷ sứ
Mảnh này thú cầm
Mảnh này Quán-Âm
Mảnh này Quán-Âm...
Mảnh nào cũng mảnh Quán-Thế-Âm
Mảnh nào cũng mảnh Thương Vô lượng
Mảnh nào cũng mảnh Đại-bi Tâm
Mảnh nào cũng mảnh Tầm Thanh Cứu đời
Tung ra thế-giới ba ngàn cõi
Ngàn Mắt, Ngàn Tay chiếu một Tâm
Mam Mô Quán-Thế-Âm...
 
NAM MÔ ĐẠI-TỪ ĐẠI-BI  QUẢNG ĐẠI  LINH CẢM QUÁN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT

 


Cập nhật: 22-7-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang