English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .
Photo Gallery
Taliban Destroy Bamiyan Buddhas in Afghanistan

destruction8.JPG (26446 bytes)

Alain Boinet, head of the humanitarian organisation 'Solidarite', speaks in Paris on Saturday during a UNESCO seminar on the central Asia's heritage. (AFP)

Alain Boinet, chủ tịch của tổ chức nhân đạo 'Solidarite' đang thuyết trình tại hội nghị UNESCO về di sản văn hoá Trung Á, tổ chức tại Paris vào ngày thứ bảy 3-3-2001 (ảnh AFP)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

 


Updated: 3-3-2001

Return to "Buddhism around the World"

Top of Page