English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .
Photo Gallery
Taliban Destroy Bamiyan Buddhas in Afghanistan

destruction17.jpg (27585 bytes)

A Buddhist monk beats a burning effigy symbolising Afghanistan's Taliban regime in Mumbai on Saturday. (AP)

Một vị Sư cầm cây đập vào một hình nộm biểu tượng cho chính quyền Taliban của nước Afghanistan đang bị đốt cháy tại Bombay vào ngày thứ bảy 3-3-2001. (Ảnh tư liệu của AP)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

 


Updated: 6-3-2001

Return to "Buddhism around the World"

Top of Page