English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .
Photo Gallery
Taliban Destroy Bamiyan Buddhas in Afghanistan

destruction29.JPG (21794 bytes)

A 53-metre tall, 2000-year-old Buddha statue located in Bamiyan, 150 km west of the Afghan capital Kabul, is shown in a file photo dated November 28, 1997. The Taliban rulers ordered on Monday, February 26, 2001, destruction of all statues which are 'insulting' to Islam, including this statue already damaged in the Afghan fighting. (AP)

Trong bức ảnh tư liệu chụp ngày 28-11-1997 là hình tượng Phật đứng cao 53 mét có tuổi thọ 2000 năm, toạ lạc tại tỉnh Bamiyan cách về phía Tây thủ đô Kapul của nước Afghanistan khoảng 150 km. Giới chức quân phiệt lãnh đạo Taliban đã ra lệnh vào ngày thứ hai 26-1-2001 phá hủy toàn bộ các tượng Phật đi ngược lại tinh thần của Hồi giáo, bao gồm luôn cả tưởng Phật cao vút đã bị hư một phần trong một cuộc chiến tranh gần đây tại nước này. (Ảnh tư liệu của AFP)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

 


Updated: 6-3-2001

Return to "Buddhism around the World"

Top of Page