English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .
Photo Gallery
Taliban Destroy Bamiyan Buddhas in Afghanistan

destruction15.JPG (26084 bytes)

Sahmat members protest the destruction of statues by Taliban on Monday in New Delhi . (AP)

Thành viên của nhóm Sahmat đang thành kính mặc niệm hình của tượng Phật đứng cao nhất thế giới tại thủ đô Ấn Độ New Delhi, để chống lại việc chính quyền Taliban phá hủy các tượng Phật tại Bamiyan, Afghanistan, vào ngày thứ hai 5-3-2001. (Ảnh tư liệu AP)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

 


Updated: 6-3-2001

Return to "Buddhism around the World"

Top of Page