English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .
Photo Gallery
Taliban Destroy Bamiyan Buddhas in Afghanistan

destruction19.jpg (22990 bytes)

BJP activists set on fire an effigy symbolising Afghanistan's Taliban regime in Mumbai on Friday. The activists were objecting to the destruction of statues termed 'anti-Islamic' by the Taliban militia. (AP)

Các nhà hoạt động của đảng BJP (Ấn Độ) đang đốt cháy hình nộm tượng trưng cho chính quyền quân phiệt Taliban ở Bombay vào ngày thứ sáu 2-3-2001. Mục đích của họ nhằm phản đối sự phá hủy các tượng Phật bị chính quyền Hồi giáo này gán cho là "chống lại tinh thần Hồi giáo." (Ảnh tư liệu của AP)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

 


Updated: 6-3-2001

Return to "Buddhism around the World"

Top of Page