English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .
Photo Gallery
Taliban Destroy Bamiyan Buddhas in Afghanistan

destruction16.JPG (24432 bytes)

A Buddhist monk beats a burning effigy of Taliban leadership at an RPI demonstration in Mumbai on Monday. (PTI)

Một vị Sư đang đập vào hình nộm tượng trưng cho giới lãnh đạo Hồi giáo Taliban bị đốt cháy tại Bombay vào ngày thứ hai 5-3-2001 trong một cuộc biểu tình của tổ chức RPI. (PTI)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

 


Updated: 6-3-2001

Return to "Buddhism around the World"

Top of Page