English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .
Photo Gallery
Taliban Destroy Bamiyan Buddhas in Afghanistan

destruction26.jpg (22507 bytes)


Defence Minister George Fernandes at a dharna in New Delhi on Wednesday to protest the destruction of Buddha statues in Afghanistan. (PTI)

George Fernandes, bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Ấn Độ đang ngồi biểu tình tại New Delhi vào ngày thứ tư 7-3-2001, chống lại việc phá hủy các tượng Phật tại Afghansitan. (Ảnh tư liệu PTI).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

 


Updated: 8-3-2001

Return to "Buddhism around the World"

Top of Page