English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .
Photo Gallery
Taliban Destroy Bamiyan Buddhas in Afghanistan

destruction22.JPG (29483 bytes)

Vishwa Hindu Parishad and Akhand Hindustan Morcha activists demonstrate in front of the United Nations office in New Delhi on Monday against the destruction of historic Buddha statues by the Taliban. (PTI)

Các nhà hoạt động của tổ chức Ấn giáo Vishwa Hindu Parishad và Akhand Hindustan Morcha đang biểu tình trước văn phòng của Liên Hiệp Quốc tại New Delhi vào ngày thứ hai   5-3-2001, nhằm chống lại hành động phá hủy các tượng Phật của giới quân phiệt Hồi giáo Taliban tại Afghanistan. (Ảnh tư liệu của PTI)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

 


Updated: 6-3-2001

Return to "Buddhism around the World"

Top of Page