English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .
Photo Gallery
Taliban Destroy Bamiyan Buddhas in Afghanistan

destruction27.JPG (21380 bytes)

A group of monks and Buddhist activists stage a silent demonstration outside the Jama Masjid in Kathmandu on Wednesday. They were protesting against the Taliban decision to smash ancient Lord Buddha's statues across the contry. (AFP)

Trong ảnh là Tăng Ni và các nhà hoạt động xã hội Phật giáo đang biểu tình trong yên lặng bên ngoài văn phòng đại diện cao cấp nhất của Taliban tại thủ đô Kathmandu của nước Nepal vào ngày thứ tư 1-3-2001. Cuộc biểu tình trên nhằm chống lại sắc lệnh của chính quyền Taliban phá huỷ tất cả các tượng Phật cổ trên khắp đất nước Afghanistan.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

 


Updated: 3-3-2001

Return to "Buddhism around the World"

Top of Page