English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .
Photo Gallery
Taliban Destroy Bamiyan Buddhas in Afghanistan

        destruction30a.JPG (6108 bytes)         destruction30b.jpg (4634 bytes)

Taliban soldiers stand carrying rocket in front of the tallest Buddha statue in the central province of Bamiyan before destroying it. (AP)

Lính Taliban đang cầm tên lữa trước tượng Phật đứng cao nhất thế giới ở trung tâm tỉnh Bamiyan trước lúc phá huỷ tượng Phật này.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

 


Updated: 3-3-2001

Return to "Buddhism around the World"

Top of Page