English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .
Photo Gallery
Taliban Destroy Bamiyan Buddhas in Afghanistan

destruction14.jpg (18886 bytes)

Members of the Sahmat group protest the destruction of statues in New Delhi on Monday. (AP)

Thành viên của nhóm Sahmat đang ngồi   "biểu tình" tại thủ đô Ấn Độ New Delhi vào ngày thứ hai 5-3-2001, chống lại việc phá hủy các tượng Phật của chính quyền Taliban tại Afghanistan (ảnh tư liệu AP)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

 


Updated: 6-3-2001

Return to "Buddhism around the World"

Top of Page