English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .
Photo Gallery
Taliban Destroy Bamiyan Buddhas in Afghanistan

destruction24.jpg (24166 bytes)

General secretary of the Mahabodhi Temple Mukti Andolan Committee, Bhante Anand, leading a monks rally in Bodh Gaya on Tuesday in protest against the demolition of statues of Lord Buddha by the Taliban. (PTI)

TT. Anand, Tổng thư ký của Hội đồng Quản trị Tháp Đại Giác đang dẫn đầu chư tăng đi kinh hành tại Bồ-đề Đạo Tràng Ấn Độ vào ngày thứ ba 6-3-2001, nhằm phản đối chính quyền Taliban phá hủy các tượng Phật tại Afghanistan. (Ảnh tư liệu của PTI)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

 


Updated: 6-3-2001

Return to "Buddhism around the World"

Top of Page