English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .
Photo Gallery
Taliban Destroy Bamiyan Buddhas in Afghanistan

destruction4b.jpg (12784 bytes)

destruction4a.JPG (24166 bytes)

These undated pictures show an Afghan military truck parked under the shadow of a huge Buddha statue in the central province of Bamiyan. Afghanistan, a famous Buddhist center before Islamic conquerors invaded the country around 1,400 years ago, is famous for its two massive and ancient Buddha statues.

Trong hai hình trên là xe tải của chính quyền quân sự Afghanistan đậu dưới chân của tượng Phật khổng lồ tại trung tâm tỉnh Bamiyan, để phá huỷ di tích văn hoá nhân loại nói chung, Phật giáo nói riêng tại nước Hồi giáo này. Afghanistan vốn là trung tâm văn hoá Phật giáo trước khi đế chế Hồi giáo xâm chiếm đất nước này khoảng 1400 năm về trước, nổi tiếng về hai tượng cổ Phật cao nhất thế giới.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

 


Updated: 3-3-2001

Return to "Buddhism around the World"

Top of Page