English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .
Photo Gallery
Taliban Destroy Bamiyan Buddhas in Afghanistan

destruction3.JPG (19139 bytes)

Sites under seige (AFP)

Các dấu đỏ trong hình là các địa điểm có tượng Phật bị chính quyền Hồi giáo Taliban phá huỷ tại Afghanistan (ảnh AFP)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

 


Updated: 3-3-2001

Return to "Buddhism around the World"

Top of Page