English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .
Photo Gallery
Taliban Destroy Bamiyan Buddhas in Afghanistan

destruction2.JPG (31716 bytes)

A photo taken in 1981 shows one of the two giant stone Buddhas of Bamiyan province, the silent guardians of the country's pre-Islamic history. (AFP)

Trong tấm hình chụp năm 1981 này là hình của một trong hai tượng Phật đá khổng lồ ở tỉnh Bamiyan. Các tượng Phật này được xem là những bảo vật hộ quốc "thầm lặng" của Afghanistan trong thời kỳ tiền Hồi giáo (ảnh AFP)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

 


Updated: 3-3-2001

Return to "Buddhism around the World"

Top of Page