English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .
Photo Gallery
Taliban Destroy Bamiyan Buddhas in Afghanistan

       destruction23.JPG (10362 bytes)

Tibetan Buddhist monks offer prayers while participating in a protest against demolition of statues. (AP)

Chư tăng Phật giáo Tây Tạng đang thành kính tụng kinh cầu nguyện, phản đối chính quyền Taliban phá hủy các tượng Phật tại Ấn Độ (Ảnh AP)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

 


Updated: 8-3-2001

Return to "Buddhism around the World"

Top of Page