English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .
Photo Gallery
Taliban Destroy Bamiyan Buddhas in Afghanistan

destruction28.JPG (25556 bytes)

(File photo) A Buddha’s head in a Kabul museum. Graphics by Thich Nhat Tu
Hình đầu của một tượng Phật tại viện bảo tàng Kabul, Afghanistan (Ảnh do Thích Nhật Từ biên tập

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

 


Updated: 3-3-2001

Return to "Buddhism around the World"

Top of Page