English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .
Photo Gallery
Taliban Destroy Bamiyan Buddhas in Afghanistan

destruction10.JPG (21686 bytes)

An unidentified Taliban official stands beside a Buddha statue in the National Museum of Afghanistan in Kabul on August 18, 2000, the independence day of the country. Taliban have ordered destruction of Buddha statues alien to Islam. (AP)

Viên chức chính quyền Taliban đứng bên cạnh một tượng Phật trong viện bảo tàng quốc gia Afghanistan ở Kabul vào ngày độc lập đất nước 18-8-2000. Chính quyền quân phiệt Taliban đã ra lệnh phá huỷ tất cả các tượng Phật. (Ảnh AP)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

 


Updated: 8-3-2001

Return to "Buddhism around the World"

Top of Page