English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .
Photo Gallery
Taliban Destroy Bamiyan Buddhas in Afghanistan

destruction25.jpg (19117 bytes)

A police officer stands guard as monks walk towards a Buddhist shrine in Kandy, 100 km northeast of Colombo, Sri Lanka, on Tuesday. Hundreds of Buddhist monks staged a protest denouncing the decision by the Taliban to destroy all statues. Sri Lanka is the seat of the Theravada stream of Buddhism and the country has asked Pakistan and other countries help save the statues as part of the heritage of all mankind. (AP).

Viên cảnh sát đứng bảo vệ trong khi chư tăng diễu hành ngang một tu viện Phật giáo tại Kandy, cách thủ đô Colombo của Tích Lan 100 km vào ngày thứ ba 6-3-2001. Hàng trăm tu sĩ Phật giáo biểu tình chống quyết định của chính quyền Taliban phá hủy các tượng Phật ở Afghanistan. Tích Lan là một trong các nước trung tâm của Phật giáo Thượng toạ bộ đã yêu cầu Pakistan và các nước khác can thiệp và bảo vệ di sản văn hoá nhân loại quan trọng này. (Ảnh AP)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

 


Updated: 8-3-2001

Return to "Buddhism around the World"

Top of Page