English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .
Photo Gallery
Taliban Destroy Bamiyan Buddhas in Afghanistan

destruction6.jpg (21525 bytes)

A file photo dated December 7, 1997, shows an Afghan walking near the world's tallest standing statue of Buddha in Bamiyan. (AFP)

Trong ảnh chụp ngày 7-12-1997 là một người A-phú-hãn đang dạo bước gần tượng Phật đứng cao nhất thế giới ở Bamiyan (ảnh tư liệu của hảng tin AFP)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

 


Updated: 8-3-2001

Return to "Buddhism around the World"

Top of Page