...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

PHẬT ĐIỂN HÀNH TƯ


 
 

.. .. .. .. .....Một vài khái niệm về triết lý trong đạo Phật  Phật-Ðiển Hành-Tư
.....Giới thiệu một số sách Phật học bằng tiếng Anh.      Phật-Điển Hành-Tư
.....Buddhism Into The Year 2000. Internation Conference Proceedings. Bangkok and Los Angeles.   Phật-Điển Hành-Tư
.....Researches In Indian And Buddhist Philosophy: Essays in Honour of Professor Alex Wayman.    Phật-Điển Hành-Tư
.....Merzel, Dennis Gempo. Beyond sanity and Madness.  Phật-Điển Hành-Tư
.....Tsong-Khapa Blo-bzab-grags-pa (1357-1419). Phật-Điển Hành-Tư 
.....Buddhist Cosmology: Philosophy and Origins, by Sadakata Akira. Phật-Điển Hành-Tư điểm sách
.....Curators of the Buddha: Edited by Donald. S. Lopez. Người đọc: Phật Điển Hành Tư
.....Zen Physics: The Science of Death, the Logic of Reincarnation. by David Arling.  New York: Harper Collins, 1996. 205 pp. Phật-Điển Hành-Tư 
.....From Reductionism to Creativity: Rdzogs-Chen and the New Science of Mind. by Herbert Guenther. Boston: shambala, 1989. 306 p.  Phật Điển Hành Tư điểm sách 
.....Nietzsche and Buddhism: Prolegomenon to a comparative study. Phật Ðiển Phật Tư điểm sách 
.....Tôn giáo và Môi sinh     Phật Điển Hành Tư điểm sách
.....Environmental Philosophy and Ethics in Buddhism.    Phật Điển Hành Tư điểm sách

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"

...


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG

Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ  | Tin Tức PG | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
 
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/phatdienhanhtu.htm
Cập nhật ngày  1-4-2002