Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Researches In Indian And Buddhist Philosophy: Essays in Honour of Professor Alex Wayman. Do Edwin Gerow điểm sách, đăng trong "The Journal of the America", vol. 117, no. 1 (Jan - March 1997), các trang 225-226.
Phật-Điển Hành-Tư điểm sách

Sau một thời gian chuyên trì nghiên cứu, viết sách cách nghiêm túc và cẩn mật với những viễn kiến hay thẩm định có giá trị để phổ biến những tri thức của mình về một bộ môn nào đó, nhất là về Phật học, nhà học giả dĩ nhiên nổi danh và được xem như là một người có thẩm quyền đáng ngưỡng mộ, đưa đến một hiện tượng là khi nhà học giả đó qua khỏi giai đoạn "tri thiên mệnh" rồi, nhất là bước vào cái tuổi "lục thập", thì thường được các đồng liêu hay đệ tử thán phục, đồng cùng nhau mỗi người viết một bài nghiên cứu để riêng tặng nhà học giả này. Kết quả là các bài nghiên cứu đó được tập hợp lại, được gọi là Festschrift, một ngữ từ chuyên dùng để chuyển vận ý nghĩa của các công trình làm rạng danh nhà học giả vốn là mục tiêu chính của sự xuất hiện Festschrift đó.

Quyển Festschrift này, dành để khánh chúc và xưng tán một trong những học giả đặc biệt và đa dạng nhất hiện tại; vị đó là Alex Wayman, đã từng là tác giả của các tác phẩm nghiên cứu như "Analysis of the Sravakabhùmi manuscript"; "Yogàcàra and the Buddhist Ligicians"; là dịch giả kinhh Thắng Man (The Lion 's Roar of Queen Srìmàlà: a Buddhist Scripture on the Tathàgatagarbha Theory); "The Ethics of Tibet: Bodhisattva Setion of Tsong-kha-pa 's Lam Rim Chen Mo", v.v… Nội dung của các bài tiểu luận trong Festchrift nói lên được sự kính mộ của các tác giả, qua các tiểu luận quan trọng của các khuôn mặt cự phách trong giới Ấn Độ học, đối với người được khánh chúc, cùng bao quát rất nhiều đề tài. Các tiểu luận được xếp thành năm phần, ba phần thuộc Phật học, một phần về Kỳ Na giáo và phần còn lại Bà La Môn giáo. Về Phật học, là các phần nói về 1. Nghiệp (karma); 2. về Nhân duyên hay Duyên khởi (Dependent Origination); và 3. Tạp đề (misc). Có lẽ để biểu lộ sự phá chấp trong Phật giáo khi bàn đến ý nghĩa "trật tự", cho nên sách mở đầu bằng phần 3: tạp phần gồm các đề tài khác nhau. Nhưng đây lại là phần có giá trị nhất với sự đóng góp của các khuôn mặt lão thành như André Bareau với bài viết về "Vô Trước (Asanga) và bản liệt kê các pháp vô tác (asamskrtadharmah)" để hội ứng với Alex Wayman qua bài tiểu luận "The Rules of debate according to Asanga - Các quy tắc để tranh luận theo Vô Trước" của Wayman; như Nakamura Hajime viết về "Bảy nguyên tắc trị quốc của tộc cộng hòa Vajjan" theo trong kinh Trường Bộ. Ngoài ra còn bài phê bình rất cẩn mật của Michael Haln đối với bài viết của Mark Tatz về Candragomin.

Ba bài viết rất có căn bản về Nghiệp là của Kawasaki Shinjo, Had Shankar Prasad và T. R. Sharma. Đặc biệt đáng kể là ba bài về Duyên sinh hay Duyên khởi, tức Nhân duyên. Akira Hirakawa khơi đề về sự liên hệ giữa thế giới ngoại tại (dhàtu) và mười hai nhân duyên (pratityasamutpada); bài điểm sách thật dài của Collett Cox về sự liên hệ này trong các văn bản A tỳ đàm của Nhất thiết hữu bộ (Sarvastivadin abhidharma texts); trong khi đó thì George R. Elder cũng bàn đến đề tài này trong các văn bản Mật tông (Buddhist Tantra).

Padmanabha Jaini and M. A. Dhaky làm cho phần về Kỳ Na giáo được sáng tỏ thêm với một bài viết về Bhavasena và triết thuyết của ông qua tiểu luận Bhuktivicara được dịch thuật cẩn thận và trình bày trong đây; trong khi người sau dịch kinh Dasavaikalika Sutra của Kỳ Na giáo.

Phần về Ấn Độ giáo thì tiếc thay, thật là vô vị. Chỉ riêng bài của K. K. Raja bàn về những quan điểm giống nhau giữa Phật giáo và Mimamsa (một trong ba hệ thống lớn của triết lý Bà La Môn giáo), về tướng (laksana) là đáng kể; những bài khác không có gì liên hệ đến Phật giáo nên không cần nhắc đến.

Dĩ nhiên là nhân vật được khánh chúc, Alex Wayman, được nhắc đến qua tiểu sử và thư tịch các tác phẩm của ông trong Festchrift được trình bày thật kỹ lưỡng này.

Những tác phẩm thuộc loại Festchrift này càng lúc càng được giới học giả chấp thuận vì đây là một môi trường mới để họ có thể đóng góp những bài tiểu luận có tính cáchh chuyên đề. (Trích Nguyệt San GIÁC NGỘ số 60)

http://www.buddhismtoday.com/viet/diemsach/016-phatdienhanhtu-research.htm

 


Cập nhật: 1-5-2001

Trở về mục "Điểm sách"

Đầu trang