...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

THƯ MỤC SÁCH PHẬT GIÁO 


 
 

.. .. .. .. .................................ĂN CHAY
.....Quan điểm ăn chay của đạo Phật    Tâm Diệu
.....Vấn đề ẩm thực trong đạo Phật. (quyển sách gây nhiều tranh luận trong giới Phật tử)   Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt
 

...................................BỒ-TÁT
.....Bồ Tát Hạnh    (sách)  Tôn Giả Santideva;   Thích Trí Siêu dịch
.....Sự Tích Phật A-di-đà và Bảy vị Bồ-tát  (sách)  Tạp chí Từ Bi Âm
 

.................................ĐẠO ĐỨC
.....Các Nguyên Tắc Đạo Đức của Phật Tử Tại Gia.   (sách)  Thích Nhật Từ
.....Đạo đức thiên niên kỷ.   Đức Dalai Lama thứ 14;  Linh Thuỵ dịch
.....Chết có thật đáng sợ không? (sách)  HT. Dhammananda; Thích Tâm Quang dịch
.....Tịnh Tư Ngữ (sách danh ngôn tu học) Pháp Sư Chứng Nghiêm;  Thích Giải Hiền dịch
.....Đạo đức người xuất gia  (sách)  Đại sư Liên Trì; Thích Nguyên Hùng dịch
 

.........................ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN
.....Đức Tin Công Giáo.      Trần Chung Ngọc
.....Phê bình "Ký sự hành hương đất Phật" của Phan Thiết. Thích Nhật Từ
.....Tôi đọc "Đất Việt" và "Hành Hương Đất Phật" của Phan Thiết. Trần Chung Ngọc
.....Phê Bình Thần Học Ky-tô Giáo theo Cung Cách Châu Á của Mục Sư Choan Seng Song (Tống Tuyền Thịnh).   Thích Nhật Từ
.....Những Sự Thật về Đạo Xuất Hồn  (kỳ 7) Phạm Bá 
 

........................GIỚI THIỆU ĐẠO PHẬT
.....Chánh Giác Tông (Buddhavamsa).       Hòa Thượng Bửu Chơn
.....Lịch Sử Ðức Phật Tổ Cồ Ðàm.       Maha Thongkham Medhivongs
.....Đức Phật Lịch Sử.    H.W. Schumann; Trần Phương Lan dịch
.....Đức Phật và giáo pháp của Ngài    (song ngữ)  Ernest K. S. Hunt; Tịnh Minh dịch
.....Đại thừa và sự liên hệ với tiểu thừa.  N. Dutt; HT. Thích Minh Châu dịch
.....Giới trí thức bình luận về đức Phật và giáo pháp của Ngài    Thích Quảng Bảo sưu tầm và chuyển dịch
.....Đạo gì ?   Thích Trí Siêu
.....Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo (sách tuyển tập 31 bài viết về các vấn đề Phật học hiện đại) Thích Tâm Quang dịch
.....Thâm ý qua hình tượng Phật, Bồ Tát  (sách)   HT. Thích Thanh Từ
.....Ốc đảo tự thân: Phương pháp luyện tâm theo Phật giáo (sách)    Ni sư Ayya Khema; Diệu Liên dịch
.....Những cành hoa đạo      Tịnh Như
.....Tu nhà     Thích Chân Tính
.....Phật và Thánh Chúng     Cao Hữu Đính
.....Ánh Đạo Vàng     Võ Đình Cường
 

...................................KINH ĐIỂN PALI
.....Kinh Trung Bộ (gồm 152 bài Kinh) .   HT. Thích Minh Châu dịch
.....Kinh Trường Bộ (gồm 34 bài Kinh). HT. Thích Minh Châu dịch
.....Kinh Tăng Chi Bộ (trọn bộ).     HT. Thích Minh Châu dịch
.....Kinh Tương Ưng Bộ (trọn bộ).     HT. Thích Minh Châu dịch
.....Tiểu Bộ Kinh (gồm 15 tập):    Giới thiệu và Mục lục
.....So sánh kinh Trung A-hàm chữ Hán và kinh Trung Bộ chữ Pàli.   HT. Thích Minh Châu; Thích Nữ Trí Hải dịch Việt 
.....Đại Vương Thống Sử     Tỳ-kheo Minh Huệ dịch
.....Chú giải Ngạ Quỷ Sự    Tỳ-kheo Minh Huệ dịch
.....Trích Tụng Pháp Cú Nam Tông     HT. Thích Trí Quang dịch
.....Thi Kệ Pháp Cú Kinh    Tịnh Minh dịch và chú giải từ vựng Anh-Việt
.....Ý nghĩa Chỉ Tịnh theo Thắng Pháp Yếu Hiệp  (sách)  Hòa thượng Jotika;  Tỳ kheo Pháp Nhiên dịch 
 

...............................KINH ĐIỂN ĐẠI THỪA
.....Kinh Bốn Mươi Hai Bài.   HT. Thích Trí Quang dịch
.....Lược giải Kinh 42 Chương.     Thích Viên Giác 
.....Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Kinh Báo Ân Cha Meï.    HT. Thích Trí Quang dịch
.....Kinh Vu Lan.    HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Kinh Kim Cương.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Kinh Ánh Sáng Hoàng KimHT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Kinh Viên Giác.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Kinh Giải Thâm Mật.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Kinh Hoa Sen Chánh Pháp.    HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Lược giải Kinh Pháp Hoa.     HT. Thích Thiện Siêu
.....Kinh Thắng Man.   HT. Thích Trí Quang dịch
.....Thủy Sám.     HT. Thích Trí Quang dịch giải 
.....Dược Sư Kinh Sám.    HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Kinh Địa Tạng.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Lương Hoàng Sám.    HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Hai Thời Công Phu.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Mười Điều Tâm Niệm.   HT. Thích Trí Quang dịch 
.....Tâm Kinh Bát-Nhã.     Phan Khắc Nhượng dịch thơ
.....Kinh Hiền Ngu.      Thích Trung Quán dịch
.....Hồng Danh Sám Pháp.     Phan Khắc Nhượng dịchthơ
.....Kinh Giáo huấn vắn tắt của Phật lúc sắp niết bàn. HT. Thích Trí Quang dịch 
.....Kinh Di Giáo.     Phan Khắc Nhượng dịch thơ
.....Kinh Di Giáo.     Thích Viên Giác dịch và giải
.....Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bồ-Tát và Phật.   Thích Nhật Từ dịch thơ
.....Kinh Bát Đại Nhân Giác.     Thích Viên Giác dịch và giải 
.....Kinh Như Lai Viên Giác Trực chỉ đề cương.    Pháp Sư Thích Từ Thông dịch giải
.....Thủ Lăng Nghiêm Kinh Trực Chỉ Đề Cương (I-II).  Pháp sư Thích Từ Thông
.....Thủ Lăng Nghiêm Kinh Trực Chỉ Đề Cương (III).   Pháp sư Thích Từ Thông
.....Kinh Thủ Lăng Nghiêm   (sách)  Thích Duy Lực dịch giải
.....Phật thuyết A-di-đà Kinh diễn giải.   HT. Thích Minh Cảnh dịch
.....Kinh Kim Cang Giảng Giải.   HT. Thích Thanh Từ 
.....Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tông Thông (VNI-Times, Zip)   Thiền sư Nhẫn Tế dịch
.....Kinh Niệm Phật Ba-la-mật     HT. Thích Thiền Tâm dịch
.....Kinh Lễ Phật Danh  (phông VPS, winzip, 218 KBTT. Thích Thiện Chơn dịch
.....Kinh Duy-ma.    HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Duy-ma-cật Sở Thuyết Kinh  (sách)   HT. Thích Duy Lực dịch
.....Duy-ma-cật Sở Thuyết Kinh Trực Chỉ Đề Cương  (sách )  Thích Từ Thông
.....Kinh Duy-ma-cật Sở Thuyết    HT. Thích Huệ Hưng dịch
.....Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận  (sách; không rõ dịch giả) Thanh Sơn sưu tầm
 

......................................LUẬT TẠNG
.....Bồ-tát giới Phạn võng.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Tỳ-kheo giới. HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Tỷ-kheo-ni giới. HT. Thích Trí Quang dịch giải 
.....Thức-xoa-ma-na-ni giới.   HT. Thích Trí Quang dịch giải 
.....Sa-di và Sa-di-ni giớiHT. Thích Trí Quang dịch giải 
.....Luật nghi tổng quát     Tỳ-kheo Giác Giới
 

......................................LUẬN TẠNG
.....Luận Khởi Tín.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Dị bộ tông luân luận: lược thuật học thuyết của các bộ phái tiểu thừa.   HT. Thích Trí Quang dịch 
.....Luận Chỉ Quán.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Nhiếp đại thừa luận: luận văn Tổng quát về đại thừa.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Đại cương về Luận Câu Xá.    HT. Thích Thiện Siêu
 

.........................NGHI THỨC TỤNG NIỆM
.....Nghi Thức Cầu An.    Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập
.....Nghi Thức Cầu Siêu.      Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập
.....Kinh Nhật Tụng, tổng hợp 49 kinh căn bản của hai truyền thống Phật giáo Nam tông và Bắc tông.     Thích Nhật Từ biên soạn năm 1994
.....Thủy Sám.      HT. Thích Trí Quang soạn dịch
.....Nghi Thức Sám Hối Kinh Kim Quang Minh.     HT. Thích Trí Quang dịch; Quảng Minh soạn
.....Nghi Thức Cúng Cô Hồn
.....Hồng danh sám-hối.      Thiên Anh Lạc sưu tập
.....Nghi Thức Tụng Niệm.   Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam
 

.........................PHẬT GIÁO NĂM CHÂU
.....Thần tăng Thiên Trúc.      Thích Hằng Đạt 
.....Cuộc đời và sự nghiệp của HT. Tuyên Hóa.    Thích Hằng Đạt 
.....Tôn giả A Để Sa (982-1054).     Thích Hằng Đạt
.....Đại sư Tông Khách Ba (1357-1419).     Thích Hằng Đạt
.....Cuộc đời và sự nghiệp của HT. Tuyên Hóa.     Thích Hằng Đạt
.....Ðường Tam Tạng thỉnh kinh.  Võ Ðình Cường
.....Quà Tặng Cuộc Đời: Tự Truyện của Ni Sư Ayya  Khema    Diệu Liên dịch
 

..........................PHẬT GIÁO VIỆT NAM
.....Lịch sử Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến thời Lý Nam Đếá. Lê Mạnh Thát
.....Phật giáo tại Việt Nam.   Thích Nguyên Tạng
.....Sư trưởng Như Thanh: Cuộc đời và Sự nghiệpNhiều tác giả
 

..........................PHẬT PHÁP CĂN BẢN
.....Phật Học Khái Luận.       TT. Thích Chơn Thiện
.....Đức Phật và Phật pháp.      HT. Narada;   Phạm Kim Khánh dịch
.....Con Đường Thoát Khổ.       Đại đức W. Rahula; Thích Nữ Trí Hải dịch
.....Tu Là Chuyển Nghiệp.     HT. Thích Thanh Từ
.....Đạo Phật Ngày Nay.      Thiền sư Nhất Hạnh
.....Triết Lý về Nghiệp.       Hòa thượng Hộ Tông
.....Cư trần  lạc đạo I & II.     Cư sĩ Chánh Trực
.....Chuyển Pháp Luân và Tứ Diệu Ðế.     Maha Thongkham và Huỳnh Văn Niệm soạn dịch
.....Ðường vào nội tâm.     Thích nữ Trí Hải 
 

..........................PHẬT GIÁO VÀ XÃ HỘI 
.....Đạo Phật Đi vào Cuộc Đời và Các Tiểu Luận Khác.     Thiền Sư Nhất Hạnh
.....Đạo Phật với Con Người.     HT. Thích Tâm Châu
.....Địa vị người phụ nữ trong giáo lý Đức Phật.     Thích Nữ Huệ Hướng 
.....Hôn Nhân Hạnh Phúc.     HT. Sri K. Dhammananda; Tỳ-kheo Thiện Minh dịch
.....Những Lời Dạy của đức Phật về Hoà Bình.    HT. Thích Minh Châu
.....Đạo Phật và con người    Thích Nguyên Hùng dịch
.....Phu thê luận đạo (sách)   Thanh Sơn sưu tầm và đánh máy
.....Đạo Phật và Tuổi Trẻ   (sách)  HT.  Thích Thanh Từ
.....Thử hoà điệu sống  (sách)   Võ Đình Cường
 

.....................PHẬT TÍCH VÀ DANH THẮNG
.....Xứ Phật Tình Quê I.     Thích Hạnh Nguyện và Thích Hạnh Tấn
.....Xứ Phật Tình Quê II.      Thích Hạnh Nguyện và Thích Hạnh Tấn
.....Danh Lam Nước Việt.    Võ Văn Tường và Huỳnh Như Phương
 

...................................SINH THÁI
.....Xin cứu độ Mẹ Ðất  (sách)    Thích Trí Siêu
 

.................................TÂM LÝ HỌC
.....Chuyển hoá tâm (sách)  Shamar Rinpoche; Lục Thạch dịch
.....Tâm lý học Phật giáo  (luận văn)  Thích Quảng Bảo
.....Hai khuôn mặt một tâm thức (sách) Lama Gendun Rinpoche; Lục Thạch dịch
 

................................THÁNH ÐỆ TỬ
.....Gương lành thánh Đại Ca-Diếp.      Hellmuth Kecker; Nguyễn Điều dịch
.....Cuộc đời đức Xá-lợi-phất (Sariputta).    Nyanaponika; Nguyễn Điều dịch
.....Lịch sử ngài A-nậu-lâu-đà.    Hellemuth Hecker; Nguyễn Điều dịch
.....Sử tích Cấp Cô Độc.       Hellmuth Hecker; Nguyễn Điều dịch
 

..........................THƠ VÀ THƠ TRUYỆN
.....Đạo Trường Siêu Thanh.     Tỳ-kheo Giác Chánh
.....Nụ đào nở hoa.    Thích Thiện Hữu
.....Chuổi anh lạc con phủ phục dâng lên Mẹ.      Thích Thiện Hữu
.....Mani như ý con kính dâng Thầy.      Thích Thiện Hữu
.....Hành trang vào đời.       Thích Nhật Từ
.....Ngược dòng thế giới.      Thích Nhậät Từ
.....Tuyển tập thơ Xuân năm 1990.   Thích Nhật Từ
.....Những vần thơ ngụ ngôn (I).    Thích Nhật Từ
 

.....................................THIỀN
.....Hương Vị Pháp Bảo.     Thiền sư U Silananda
.....Chiếu Kiến Nghiệp Xứ, Vipassana Kammatthana.     Tỳ Kheo Giác Chánh
.....Chín yếu tố phát triển thiền quán.    S. U Kundalàbhivamsa; Tỳ kheo Thiện Minh dịch
.....Ngữ lục của thiền sư Hư Vân.     Thích Hằng Đạt
.....Mười Điều Biện Ma Cho Người Tu Thiền.  Thiền Sư Siêu Minh viết; TT. Thích Nhật Quang thuật
.....Pháp Yếu Tu Tập - Tọa Thiền Chỉ Quán.  Trí Khải Đại-Sư;  HT. Thích Thanh Từ dịch
.....Những Bài Giảng Tóm Tắt của Khóa Thiền Minh Sát Mười Ngày. Thích Minh Diệu dịch
.....Thiền Tứ Niệm Xứ.   Thích Trí Siêu 
.....Lợi ích chữa bịnh trong Thiền Quán.   Thiền sư Mahasi Sayadaw; Tỷ kheo Tăng Định  dịch
.....Thiền Tịnh Song Tu.  Ni Trưởng Như Thanh
.....Vài Chú Giải về Thiền Đốn Ngộ.    Nguyên Giác Phan Tấn Hải
.....Duy Lực Ngữ Lục     nhóm Mai Thắng Nghĩa thực hiện
.....Sáu cửa vào động Thiếu Thất    Bồ-đề Đạt-ma;  Trúc Thiên dịch
 

...................................TỊNH ĐỘ
.....Niệm Phật Thập Yếu     HT. Thích Thiền Tâm
.....Tịnh Độ Hoặc Vấn   HT. Thích Thiền Tâm dịch
 

..................................TRIẾT HỌC
.....Mười tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa.       HT. Thích Thiện Hoa
.....Tìm Hiểu Trung Luận: Nhận Thức và Không Tánh    Hồng Dương
.....Đạt-lại Lạt-ma tại Harvard & Nhập trung đạo cương yếu (Arial Unicode MS) Chân Nguyên dịch 
 

...................................TUỲ BÚT
.....Mùa hè trên núi đồi Hy-mã.      Thích Giác Hành
.....Hành trình kỷ niệm.       Thích Giác Hành
 

...................................TỪ ĐIỂN
.....Từ ngữ Phật học Việt Anh   (sách)  Đồng Loại Trần Nguyên Trung
 

............................VẤN ĐÁP PHẬT HỌC
.....Kiến Thức Căn Bản Phật GiáoTT. Thích Bảo Lạc
.....Phật tử.      HT. Thích Thiện Châu
.....Hỏi Hay, Đáp Đúng.  Ven. Shravasti Dhammika;   Thích Nguyên Tạng dịch
.....Học Phật Quần Nghi: 75 câu vấn đáp về Phật học.   HT. Thích Thánh Nghiêm
.....Phật Giáo Chính Tín: 69 câu vấn đáp về Phật học.     HT. Thích thánh Nghiêm

 ...

...

 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG

Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân| Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ  | Tin Tức Phật Giáo || Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com

Cập nhật ngày  8-7-2004