Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Thủ Lăng Nghiêm Kinh Trực Chỉ Đề Cương III
Pháp Sư Thích Từ Thông

Mục Lục

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG THỨ BẢY

 

 1. Phật khai thị về hiệu năng của Mật giáo
 2. Phật tuyên nói Thủ Lăng Nghiêm tâm chú
 3. Sự lợi ích của Thủ Lăng Nghiêm chú với mọi giai tầng xã hội
 4. Hỏi về cấp bậc và địa vị trên đường tu chứng
 5. Đức Phật chỉ rõ hai nguyên nhân điên đảo vọng chấp về thế giới và chúng sanh trước khi giải đáp vấn đề địa vị trên đường tu chứng.

 

CHƯƠNG THỨ TÁM

 1. Phật dạy ba món tiệm thứ
 2. Các địa vị trong tiến trình tu chứng
 3. Kinh Thủ Lăng Nghiêm có nhiều tên gọi
 4. Những mối nghi ngờ sâu sắc có tính phổ biến được Phật dạy bà
 5. Do những tập nhân bất thiện tự chiêu cảm các ác quả khổ đau
 6. Sáu thứ khổ báo là kết quả của bất thiện nghiệp phát xuất từ lục căn và lục thức của con người.
 7. Nói về các dư báo sau khi ra khỏi địa ngục
 8. Mười thứ Tiên do tu Dị nhân kết thành Dị quả
 9. Trời Dục giới

 

CHƯƠNG THỨ CHÍN

 1. Trời Sắc giới
 2. Trời Vô Sắc giới
 3. Bốn loài A Tu La
 4. Tu hành chỉ là một phương tiện để diệt vong qui nhơn
 5. Trên bước đường tu phải cảnh giác các hiện tượng khuấy nhiễu của ma.
 6. Những hiện tướng thuộc phạm vi Sắc ấm
 7. Những hiện tướng thuộc phạm vi Thọ ấm
 8. Những hiện tướng thuộc phạm vi Tưởng ấm

 

CHƯƠNG THỨ MƯỜI

 1. Những nhận thức sai lầm thuộc phạm vi Hành ấm
 2. Những nhận thức sai lầm thuộc phạm vi Thức ấm
 3. Phần lưu thông

 

PHẦN PHỤ LỤC

QUẢ VÔ THƯƠÏNG NIẾT BÀN của Như Lai chỉ là kết quả của quá trình đấu tranh với dục vọng và chiến thắng hoàn toàn bọn giặc cướp phiền não vô minh.

 1. Muốn hiểu Niết Bàn trước hết cần điều chỉnh những quan niệm ngộ nhận về Niết bàn.
 2. Hiểu đúng nghĩa Niết bàn mới tìm thấy và biết được Niết bàn.
 3. Niết bàn không phải là một cảnh giới dành để cho một hạng người.
  Chân thành cảm ơn Hải Hạnh đã đánh máy vi tính.  ĐPNN, 27-5-2001

Mục lục III | Tựa tập III | III-7 | III-8 | III-9 | III-10 | Phụ lục | Mục lục I | Mục lục II

 


Cập nhật: 27-5-2001

Trở về thư mục "Kinh điển"

Đầu trang