Trang tiếng Anh

      Ðạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

QUAN ĐIỂM VỀ ĂN CHAY CỦA ĐẠO PHẬT
Biên Soạn: Tâm Diệu - Sửa Chữa Bản In: Liên HươngTâm Linh
Hoa Sen Xuất Bản 10.400 cuốn tại Hoa Kỳ và 2.000 cuốn tại Việt Nam


MỤC LỤC

Lời Giới Thiệu Của HT Minh Châu 
Lời Giới Thiệu Của HT  Duy Lực
Lời Đầu Sách 

CHƯƠNG THỨ NHẤT
Quan Điểm Ăn Chay Của Người Tây Phương 
Sức Khỏe 
Môi Sinh 
Tình Trạng Thiếu Ăn Trên Thế Giới
Lòng Nhân Từ Với Súc Vật 

CHƯƠNG THỨ HAI
Quan Điểm Về Ăn Chay Của Đạo Phật 
Quan Điểm Về Ăn Chay Của Phật Giáo Nguyên Thủy 
Quan Điểm Về Ăn Chay Của Phật Giáo Đại Thừa 
Giới Không Sát Sanh 
Phóng Sanh 
Ăn Chay Trong Kinh Điển Đại Thừa 
Nghi Vấn Về Nguyên Do Đức Phật Niết Bàn 
Y Nghĩa Bất Y Ngữ 

CHƯƠNG THỨ BA
Tổng Kết 
Lời Cuối Sách 

CHƯƠNG THỨ TƯ
Hỏi Đáp Về Ăn Chay 

CHƯƠNG THỨ NĂM 
 Isoflavones Đậu Nành
Chiến Đấu Chống Ung Thư Vú 
 Kinh Từ Bi 
Tài Liệu Tham Chiếu 

Chân thành cảm ơn tác giả đã gởi tặng tác phẩm

Mục lục | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

 


Cập nhật: 19-9-2001

Trở về mục "Ăn chay"

Ðầu trang