Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
ĐẠO PHẬT VỚI CON NGƯỜI
HT. Thích Tâm Châu

 

MỤC LỤC

______

TÊN BÀI

_ Lời tựa

_ Lời đầu sách

PHẦN THỨ NHẤT

Khái niệm về con người

I.- Danh nghĩa con người :

_ Con người là một sinh vật

_ Con người thuộc về loài động vật

_ Con người là loài động vật cao hơn cả

II.- Sự cấu tạo con người :

_ Quan niệm về nhất thần

_ Quan niệm về tiến hóa

_ Quan niệm về nhân duyên sinh

III.- Đặc tính con người :

_ Tư tưởng linh lợi

_ Năng lực dồi dào

_ Hành động quả cảm

IV.- Giá trị con người :

_ Giá trị hơn muôn loài

_ Giá trị trong xã hội loài người

_ Giá trị trong sự tiến hóa

PHẦN THỨ HAI

Phương pháp làm người

I.- Rèn luyện thân tâm:

A.- Rèn luyện về tâm trí:

_ Biết định tâm

_ Biết nhẫn nhục

_ Biết học hỏi

_ Biết suy nghiệm

_ Biết lập nghiệp

_ Biết vụ thực, thường xuyên và trung đạo

_ Biết nhân quả

_ Biết tri túc

_ Biết sửa đổi

_ Biết trong sạch

_ Biết đạo từ bi bình đẳng

_ Biết trao dồi trí tuệ

_ Biết tinh tiến

B.- Rèn luyện về thân thể :

_ Cần biết vận động

_ Biết cách hô hấp

_ Cần biết cách ăn uống

_ Cần biết ngủ nghỉ điều hòa

_ Cần tắm giặt sạch sẽ

_ Cần được nơi ở

_ Nên suy nghĩ và làm việc điều độ

II.- Hiểu biết nghĩa vụ :

_ Nghĩa vụ cha mẹ đối với con cái

_ " " con cái đối với cha mẹ

_ " " người chồng đối với người vợ

_ " " người vợ đối với người chồng

_ " " thầy giáo đối với học trò

_ " " học trò đối với thầy giáo

_ " " anh em, họ hàng đối với nhau

_ " " bạn bè đối với nhau

_ " " chủ nhân và tôi tớ đối với nhau

_ " " công dân đối với quốc gia

_ " " con người đối với xã hội

_ " " con người đối với tín ngưỡng

III.- Cứu cánh giải thoát :

_ Hiểu biết lý vô thường

_ Hiểu biết lý vô ngã

_ Thực hành Giới, Định, Tuệ

A.- Thực hành Giới học

B.- Thực hành Định học

C.- Thực hành Tuệ học

D.- Thực chứng sự, lý giải thoát .

http://www.buddhismtoday.com/viet/xhh/daophatvoiconnguoi.htm


 


Cập nhật: 1-5-2001

Trở về mục "Xã hội học Phật giáo"

Đầu trang