...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

 
 
. . . . . ...............CÁC KINH LIÊN HỆ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT
.....Phật thuyết A-di-đà Kinh. (sách)   HT. Thích Trí Quang dịch
.....Phật thuyết A-di-đà Kinh diễn giải. (sách)   HT. Thích Minh Cảnh dịch
.....Kinh Niệm Phật Ba-la-mật  (sách)    HT. Thích Thiền Tâm dịch
.....Giới thiệu đề mục Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh  Thích Nữ Như Giác
.....Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn . . . Đại Bi Tâm Đà-la-ni    HT. Thiền Tâm dịch
.....Kinh A Nan Vấn Phật Sự Cát Hung Hòa Thượng Tịnh Không, Thích Nhuận Nghi dịch
 
.........................TỊNH ĐỘ VÀ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT
.....Tịnh Độ.      HT. Thích Thiện Hoa
.....Tịnh Độ tông.      HT. Thích Thiện Hoa
.....Giới thiệu về Tịnh Độ Tông.     Thích Viên Giác
.....Tìm hiểu giáo nghĩa của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản    Định Huệ dịch
.....Niệm Phật Thập Yếu  (sách)     HT. Thích Thiền Tâm 
.....Lược sử đức Phật A Di Đà và 48 đại nguyện.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Oai  Đức Câu Niệm Phật.     TT.  Thích Trí Minh 
.....Trì Danh Niệm Phật.    Quảng Minh
.....Nghĩa sáu chữ “Nam Mô A-di-đà Phật.”    Thanh Sơn sưu tầm
.....Phương pháp liễu sanh thoát tử.
.....Sự chuyển động toàn diện của tâm thức trong ánh sáng bất tận của Phật A-di-đà   Phạm Công Thiện
.....Đức Phật A-di-đà  Tịnh Như
.....Hành trang về Cực Lạc  Thanh Sơn sưu tầm và tổng hợp
.....Trào lưu Tịnh Độ tại Việt Nam   Thích Tâm Hải 
.....Niệm Quán Âm khi khẩn cấp   HT. Tuyên Hoá
.....Niệm Phật khi khẩn cấp    HT. Tuyên Hoá
.....Phật thất: một mô hình tu tập cần được nhân rộng   Thích Chân Tính
.....Lời khai thị pháp môn niệm Phật của thiền sư Triệt Ngộ   Thích Đạt Dương dịch
.....Tịnh Độ Hoặc Vấn  HT. Thích Thiền Tâm dịch
.....Tịnh Độ Thập Nghi Luận   HT. Thiền Tâm dịch
.....Về Quê hương     Thanh Sơn
.....Pháp môn niệm Phật.    HT. Tuyên Hoá; Thích Quảng Đại dịch
.....Pháp môn niệm Phật       (tiếp theo)   Quảng Đại dịch
....Niệm Phật Vãng Sanh             Trích Ấn Thuận Đại Sư Ngữ Lục - Huệ Trang   dịch
....48 Pháp Niệm Phật        Sa môn Thích Tịnh Lạc dịch
....Con đường Tây Phương      Tịnh Sĩ
....Quê Hương CỰC LẠC (sách) Hòa Thượng Tuyên Hóa - Thích Thuận Nghi dịch
....Tịnh Độ Vấn Đáp Hòa Thượng Tịnh Không, Thích Nhuận Nghi dịch
....Tây Phương Cực Lạc là Quê Hương Hòa Thượng Tịnh Không, Thích Nhuận Nghi dịch
....Cách Trợ Niệm Cho Người Khi Lâm Chung Hòa Thượng Tịnh Không, Thích Nhuận Nghi dịch
....Khuyến Tu Pháp Môn Tịnh Độ Cư Sĩ Thiện Thông
....Phật A-Di-Đà và cõi Tịnh-Độ Nguyên-Thảo
....Bài Phát Nguyện Vãng Sinh Cực Lạc Tuệ Uyển chuyển ngữ
 ..
..
............QUAN HỆ GIỮA TỊNH ĐỘ TÔNG VÀ THIỀN TÔNG
.....Thiền Tịnh Song Tu. (sách)  Ni Trưởng Như Thanh
.....Đáp những câu hỏi về Thiền Tịnh.     TT. Thích Minh Cảnh dịch
.....Thiền Sư Duy Tắc trả lời hành giả Tịnh độ.   Thích Đồng Ngộ dịch
.....Thiền và Tịnh độ trong mạch sống Việt Nam.    TK. Ta Bà Ha
.....Thiền sư Băng Hoài thị chúng     Thích Đồng Ngộ dịch
 

.........................THƠ VỀ NIỆM PHẬT VÀ TỊNH ĐỘ
.....Nghĩa sáu chữ “Nam Mô A-di-đà Phật.”   Thanh Sơn sưu tầm
.....Nhân lành cõi Cực Lạc   (thơ)  Thanh Sơn
.....Giác tánh niệm Phật  (thơ)   Thanh Sơn
.....Niệm Phật diệt tham, sân, si   (thơ)  Thanh Sơn

 CÁC BÀI VIẾT KHÁC VỀ NIỆM PHẬT
 

.....Suối Nguồn Nhiệm Mầu    Tâm Lạc  dịch

...........................DOWNLOAD NHẠC NIỆM PHẬT
.....Nam-mô A-di-đà Phật (bạch thoại, mp3, 212 KB)
.....Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (bạch thoại, mp3, 85 KB)

...
 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn| Điểm sách | Ăn chay | Xuân| Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
Cập nhật ngày  14-3-2007